Scroll Top

Simon Petrus zei tegen hen: Ik ga vissen. Zij zeiden tegen hem: Wij gaan met u mee. Zij gingen naar buiten, en gingen meteen aan boord van het schip; en in die nacht vingen zij niets. En toen het al ochtend geworden was, stond Jezus aan de oever, maar de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus dan zei tegen hen: Lieve kinderen, hebt u niet iets voor bij het eten? Zij antwoordden Hem: Nee. En Hij zei tegen hen: Werp het net uit aan de rechterkant van het schip en u zult vinden. Dus wierpen zij het uit en zij konden het niet meer trekken vanwege de grote hoeveelheid vissen.” Johannes 21:3-6 HSV

In bovenstaande Bijbeltekst zien we hoe de apostelen de gehele nacht aan het zwoegen waren om vissen te vangen, maar ze vingen niets. Toen Jezus tevoorschijn kwam, vertelde Hij hen hun netten nogmaals uit te werpen. Op Zijn woord deden ze dat in gehoorzaamheid en vingen ze een enorme hoeveelheid vissen. Zo zegt de Heer ook tegen Zijn discipelen: Wees niet ontmoedigd, werp gewoon uw net nogmaals uit en u zult meer zielen winnen voor het Koninkrijk van God Almachtig.

Vaak hoort u mensen zeggen: “Nou Evangelisatie werkt niet meer.” Dat wil zeggen de straat opgaan om uit te reiken naar anderen. Slechts enkelen doen dit nog omdat zij geloven in de grote opdracht. We proberen mensen te bereiken via Internet of via de media. Maar in de vroege kerk, hadden ze indertijd niet de toegangen die wij nu hebben. En toch hadden ze enorm veel impact. Het is tijd voor ons dat we terug gaan naar de ouderwetse manieren, want God Almachtig wil ons een persoonlijke ervaring geven terwijl we dat doen.

Filippus maakte een enorm grote impact op een open marktplaats. Als dit bij Filippus zo gebeurde, dan zal het ook bij ons gebeuren in Jezus Christus machtige naam.

En Filippus daalde af naar de stad van Samaria en predikte hun Christus. En de menigten hielden zich eensgezind aan wat door Filippus gezegd werd, omdat zij luisterden en de tekenen zagen die hij eed. Want bij velen die onreine geesten hadden, gingen die er onder luid schreeuwen uit; en veel verlamden en kreupelen werden genezen. En er ontstond grote blijdschap in die stad.” Handelingen 8:5-8 HSV

Dus wees niet ontmoedigd als u erop uit bent gegaan en het lijkt alsof mensen niet reageren op het Evangelie van Redding. Het Woord van God werkt namelijk ALTIJD!

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, Ik dank U voor Uw Woord. Ik weiger om ontmoedigd te zijn. Op uw woord, kies ik ervoor om terug te gaan naar de velden en mijn net opnieuw uit te werpen. Dank U voor een enorm grote oogst in Jezus Christus machtige naam, Amen.

Comments (1)

[…] Cast Your Net Again Vandaag Werp Uw Net Nogmaals Uit Vandaag […]

Comments are closed.