Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
Psalmen 128-130

– Voedsel tot overdenking dag 322-

• Romeinen 2:4
• 1 Korinthiërs 1: 21-25, 27

Liefde is Gods manier mensen het beste van zichzelf in God te laten zien. Soms kan liefde dwaas lijken, maar het is door de dwaasheid van Gods liefde voor de mensheid dat mensen tot bekering komen.

“Of veracht u de rijkdom van Zijn goedertierenheid, verdraagzaamheid en geduld, zonder te weten dat de goedertierenheid van God u tot bekering leidt?”
Romeinen 2:4 HSV

Daarom neemt het de dwaasheid van het prediken van het evangelie van liefde mensen om gered te kunnen worden.

“Want omdat, in de wijsheid van God, de wereld door haar wijsheid God niet heeft leren kennen, heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die geloven. Immers, de Joden vragen om een teken en de Grieken zoeken wijsheid; wij echter prediken Christus, de Gekruisigde, voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid. Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen. Maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen, en het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen”.
1 Korinthe 1:21‭-‬25‭, ‬27 HSV

Het is dwaas om uw vijanden lief te hebben en voor hen te bidden. Maar als u de geest kent die ervoor zorgt dat ze uw vijanden worden, zult u ze liefhebben omdat ze blind zijn voor de waarheid. Bid daarom dat hun ogen geopend zullen worden terwijl u wacht op Gods Geest om hun leven aan te raken, blijf ze liefhebben om wie ze zijn, Gods visie in gedachten hebbende over wat Hij hen zal laten worden.

Daarom is het demonstreren van Gods liefde aan mensen de weergave van Zijn wijsheid.

Onthoud: iedereen verdient Gods liefde omdat in Zijn liefde de verborgen wijsheid van God geopenbaard wordt.

Wandelen in de liefde mag misschien dwaas zijn, maar het is daardoor dat we allemaal gered zijn.

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar !!!!