Scroll Top

Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
Deuteronomium 15-16
Psalmen 44
Spreuken 9: 1-12

-Voedsel tot overdenking dag 101-

• Exodus 20: 1-17
• Deuteronomium 7: 11-15
• Romeinen 13: 8-10

In het Oude Testament manifesteerden de zegeningen van God zich in de levens van de heiligen als zij de geboden en de statuten ervan hielden.

“Gehoorzaam daarom alle geboden die ik u vandaag geef. Wegens uw gehoorzaamheid zal de Here zijn deel van het verbond nakomen dat Hij in zijn tedere liefde met uw voorouders sloot. Hij zal van u houden en u zegenen en u tot een groot volk maken. Hij zal u vruchtbaar maken, evenals uw grond en uw dieren. Uw oogsten van graan, druiven en olijven en uw kudden van vee, schapen en geiten zullen groot zijn in het land waarvan Hij uw voorouders beloofde het u te geven. U zult meer worden gezegend dan enig ander volk op aarde, niemand van u, man of vrouw, zal onvruchtbaar zijn. Hetzelfde geldt voor uw vee. De Here zal ook alle ziekten voor u afweren en u niet laten lijden aan de ziekten uit Egypte, die u zo goed kent, Hij zal ze naar uw vijanden sturen!”
Deuteronomium 7:11‭-‬15 HTB

Toen Jezus Christus kwam, brak Hij geen van deze geboden, maar Hij vervulde hen en introduceerde een nieuwe met Zijn bloed dat Liefde wordt genoemd. Dit is geen natuurlijke menselijke liefde maar Gods liefde.

En het zegt: “Dit is een nieuwe opdracht die Ik jullie geef: heb elkaar lief. Heb voor elkaar net zoveel liefde als Ik voor jullie heb. Aan de onderlinge liefde zullen de mensen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.’
Johannes 13:34‭-‬35 HTB

Met andere woorden, de wet van ons koninkrijk als gelovigen in Christus is liefde. Daarom voor ons om deel te kunnen hebben aan de zegeningen van onze natie is dat door te wandelen in de liefde van God, die rijkelijk in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest.

Om deze reden zegt het Woord van God: “Wij mogen bij niemand in de schuld staan. Maar één ding blijven we elkaar schuldig en dat is de liefde. Wie zijn medemens liefheeft, voldoet daarmee aan de wetten van God. Alle voorschriften die God aan Mozes heeft gegeven, zoals: ‘U mag geen overspel plegen, u mag niemand doodslaan, u mag niet stelen, u mag niet iets begeren wat van een ander is,’ worden in dit ene gebod vervuld: ‘Heb uw naaste net zo lief als uzelf [Ex. 20: 13-17; Lev. 19:18.]”
Romeinen 13:8‭-‬9 HTB

Liefde is de enige schuld die we moeten blijven betalen. Het is door de liefde van God dat we allemaal verlossing kunnen ervaren.

Dus wandelen in liefde is het vervullen van de wet en dit zal er niet alleen voor zorgen dat Gods zegeningen ons achtervolgen en over ons komen, maar het zal ons tot een zegen voor onze generatie maken in Jezus Naam.

Vergeet niet dat wandelen in liefde de wet in vervulling brengt.

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel !!!!