Bijbelstudieplan 2020

Vandaag lezen we:
2 Timoteüs 1-3

-Voedsel tot overdenking 2020 dag 30-

Tekst voor meditatie:
• Romeinen 12:3
• 1 Korinthiërs 12:7

Het is mogelijk om uzelf in een positie te plaatsen waarin God u kan leiden.

Het Woord van God zegt:

“Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst. En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.
Romeinen 12:1‭-‬2 HSV

Dit schriftgedeelte vertelt u wat u altijd kunt doen; dit is niet iets dat God voor u kan doen omdat dit te maken heeft met uw eigen wil. Hoewel, het Gods idee is, zult u het toch zelf moeten doen. Als u gewillig bent de bovenstaande tekst in praktijk te brengen, zal Gods geloof altijd aanwezig zijn voor u om in de Geest te kunnen wandelen. Niemand kan in de Geest wandelen zonder in geloof te zien, horen en handelen op basis van de leiding van de Geest.

Om deze reden zegt het Woord van God:

“Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u niet hoger te denken dan hij moet denken, maar laat hij denken in bescheidenheid, naar de mate van geloof zoals God die aan ieder heeft toebedeeld.”
Romeinen 12:3 HSV

De laatste vers zegt: “… de mate van geloof die God aan een ieder heeft toebedeeld.”

Dat betekent dat het God is die u in staat stelt te functioneren of te wandelen in de Geest; het heeft niets met u te maken. Hij is Degene die ervoor zorgt dat u ziet, hoort en ook verantwoordelijk is voor de manifestatie. Het enige wat u moet doet, is de richting van Zijn leiding volgen.

“Maar aan een ieder wordt de manifestatie van de Geest gegeven tot welzijn van allen.”

Toen de Heilige Geest door Paulus sprak over de “Manifestatie”, betekende dit zien, horen en de uitvoering van hetgeen van wat is geopenbaard. Het is niet iets dat u kunt fabriceren, maar wordt op dat moment gegeven op basis van de nood. De gaven van de Geest manifesteren zich om problemen op te lossen.

Daarom zou u er een gewoonte van moeten maken uzelf in een positie te plaatsen om door God te worden gebruikt.

Onthoud: u kunt niet in de Geest wandelen zonder de hulp van de Heilige Geest, maar u kunt uzelf wel positioneren om door de Heilige Geest geleid te worden.

Positioneer uzelf om geleid te worden door Gods Geest!

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar !!!!!