Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Heere.” Romeinen 12:11 HSV

Wij leven in tijd, maar God Almachtig leeft niet in tijd. Tijd is alles wat we hebben. En hoe we onze tijd gebruiken in de bediening van God is heel belangrijk. God wil niet dat we onze tijd besteden aan nutteloze zaken. Als iemand op missie veld, moet u leren elke minuut nuttig te gebruiken.

Jezus Christus onze Heer op aarde was heel bewust van Zijn dienst naar God. En op een keer zei Hij:” Ik moet zijn in de dingen van Mijn Vader.”

En toen zij Hem zagen, stonden zij versteld, en Zijn moeder zei tegen Hem: Kind, waarom hebt U ons dit aangedaan? Zie, Uw vader en ik hebben U met angst gezocht. En Hij zei tegen hen: Waarom hebt u Mij gezocht? Wist u niet dat Ik moet zijn in de dingen van Mijn Vader?” Lukas 2:48-49 HSV

Jezus verheerlijkt Zijn bediening en weigert om Zichzelf te associëren met iets of iemand anders die Hem ervan afleidt of Hem traag maakt om Zijn bediening te verheerlijken. De apostelen deden hetzelfde als Jezus.

In die dagen, toen het aantal discipelen steeds toenam, ontstond er gemor van de Griekssprekenden tegen de Hebreeën, omdat hun weduwen bij het dagelijkse dienstbetoon over het hoofd gezien werden. En de twaalf riepen de menigte van de discipelen bij zich en zeiden: Het is niet behoorlijk dat wij nalaten het Woord van God te verkondigen om de tafels te dienen. Zie daarom uit, broeders, naar zeven mannen uit uw midden, van wie men een goed getuigenis geeft, vol van de Heilige Geest en van wijsheid, die wij voor deze noodzakelijke taak zullen aanstellen. Wij echter zullen volharden in het gebed en in de bediening van het Woord.” Handelingen 6:1-4 HSV

Het is tijd dat we alle onnodige dingen, mensen of verplichting uit ons leven verwijderen die ervoor zorgen dat we traag zijn of ons verhinderen om vurig van geest te zijn en er ook voor zorgen dat we een gebrek aan passie hebben om onze bediening te verheerlijken of om achter de dingen van onze Vader aangaan in Christus Jezus.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij om alles van mijn pad te verwijderen die mij ervan afleiden om mijn bediening te verheerlijken in Christus Jezus. Vandaag weiger ik om traag te zijn en ben vurig van geest in Jezus Christus machtige Naam. Amen.