Vaak denken wij bij vergeving dat we niemand op ons hart hebben maar is dit ook zo? Op het moment dat je de gebeurtenis kan herinneren en het doet nog zeer dan bent u er niet van bevrijdt. Het beste testmoment is als u de persoon (in kwestie) ziet en of u zich dan nog gekwetst voelt over het leed dat is u aangedaan. Het is hoog tijd voor zelfonderzoek!

Vergeldt niemand kwaad met kwaad; hebt het goede voor met alle mensen. Houdt zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen. Neem nooit wraak, vrienden! Laat dat maar aan God over, want Hij heeft gezegd: ‘Mij komt de wraak toe, Ik bepaal de straf voor alle zonden.” Romeinen 12:17-19

Als u kwaad bent, laat dan geen wrok in uw hart opkomen, want dan zondigt u. Zorg ervoor dat u uw boosheid voor het einde van de dag weer kwijt bent.” Efeziërs 4:26

God wilt niet dat we met boosheid in ons hart rondlopen. Vergeven dient de levenstijl van een Christen te zijn. Als Jezus zegt dat we 7×70 keer moeten vergeven ( Mattheüs 18:21-22) dan bedoelt Hij ermee dat Zijn natuur van vergeven de onze moet worden! Met vergeven doen we God niet een gunst maar ons zelf!

Wanneer je staat te bidden en je hebt iets tegen iemand, moet je het hem vergeven. Dan zal je hemelse Vader ook jou vergeven wat jij verkeerd hebt gedaan. Als je echter niet vergeeft, zal ook je Vader in de hemel jouw zonden niet vergeven.” Marcus 11:25-26

Als u niet vergeeft dan brengt dit blokkades in uw wandel met God. De Heilige Geest kan niet bewegen in uw leven als u verbitterd bent. U moet hiervan bewust zijn!

Stel dat u in de tempel voor het altaar staat om God een offer te brengen. Als u zich daar dan herinnert dat iemand iets tegen u heeft, moet u het offer naast het altaar laten liggen. Ga eerst naar die ander toe, maak het met hem in orde en breng daarna pas uw offer aan God.” Mattheüs 5:23-24

Het is tijd dat u mensen op uw hart loslaat. Zij slapen lekker hoor ‘s nachts terwijl u zich zó druk maakt. U bent degene die eronder lijdt. Dus wat gaat u nu doen?

Het antwoord is vergeven! Boos zijn op uzelf heeft ook geen zin. Terwijl u zich zelf afvraagt hoe u zo stom had kunnen zijn en vol met spijt en schuldgevoel terugblikt, is het tijd om alles en iedereen los te laten!!! Once and for all… let it go!

Laten we samen bidden en hardop belijden:

Here Jezus,

Ik kom erachter dat ik toch nog zit met bepaalde mensen op mijn hart. Hoewel ik het moeilijk vind, kies ik ervoor om hen los te laten in de Naam van Jezus! Ik vergeef (noem de perso(o)n(en) bij naam) in Jezus Naam èn ik vergeef ook mezelf! Zuiver mij Here met Uw Bloed. Ik weiger nog langer verbitterd te blijven. Satan in de naam van Jezus eruit met bitterheid, wrok, haat en nijd! Ik ben Gods kind en ik heb lief want mijn Hemelse Vader is Liefde! Elke slechte herinnering wis ik uit met het kostbaar bloed van Jezus. Ik breng mijn gedachten en emoties onder de gehoorzaamheid van Christus Jezus. Dank U Vader dat ik vrij ben! Want wie de Zoon des mensen vrij heeft gemaakt is waarlijk vrij! Hallelujaaaaa!

In Jezus Naam, Amennn!