Scroll Top

En toen Jezus opnieuw in het schip naar de overkant gevaren was, verzamelde zich een grote menigte bij Hem; en Hij was bij de zee. En zie, er kwam een van de hoofden van de synagoge, wiens naam Jaïrus was; en toen hij Hem zag, wierp hij zich neer aan Zijn voeten en smeekte Hem dringend: Mijn dochtertje ligt op sterven; ik smeek U dat U komt en de handen op haar legt, zodat zij behouden wordt en zal leven.” Markus 5:21-23 HSV

Jairus geloofde in Jezus Christus als de Genezer. Maar voordat Jezus Christus bij zijn huis aankwam, lagen er veel obstakels op Zijn pad. Hij kwam de vrouw met de bloedvloeiing tegen die Hem vertraagde en ervoor zorgde dat Hij niet op tijd bij het huis van Jairus aankwam. Dus stierf het kind van Jairus. De professionele rouwmensen en vrienden van Jairus dreven de spot met Hem en vertelde Hem dat het kind al was gestorven. Mijn vraag is: wat denkt u dat er op dat moment met Jairus gebeurde? Al zijn hoop was vervlogen en hij wist niet hoe zijn dochter weer tot leven zou komen. Maar juist op dat moment, het ergste scenario, toen iedereen dacht dat het te laat was, verscheen Jezus Christus en zorgde voor een ommekeer in de situatie omdat Jairus nog steeds in Hem geloofde te midden van alle verwarring en frustratie. Lees Markus 5:21-42 alstublieft.  

En Hij kwam bij het huis van het hoofd van de synagoge en zag de opschudding en hen die luid huilden en jammerden. En toen Hij naar binnen gegaan was, zei Hij tegen hen: Waarom maakt u misbaar en huilt u?  Het kind is niet gestorven, maar het slaapt. Zij lachten Hem echter uit, maar Hij stuurde hen allen weg, nam de vader en de moeder van het kind en hen die bij Hem waren, mee en ging het vertrek binnen waar het kind lag. En Hij pakte de hand van het kind en zei tegen haar: Talitha, koemi! Dat is vertaald: Meisje (Ik zeg je), sta op. En meteen stond het meisje op en het liep, want het was twaalf jaar; en zij waren geheel buiten zichzelf.” Markus 5:38-42 HSV

Misschien lijkt uw zaak op dat van Jairus. God Almachtig zegt: geloof alleen en verheerlijk Jezus, niet uw probleem. God Almachtig lijkt misschien langzaam volgens uw kalender maar ik wil u garanderen dat Hij, net zoals bij de dochter van Jairus, op tijd zal komen om voor een ommekeer in uw situatie zal zorgen. Geloof alleen en weiger om toe te geven aan de leugens van de duivel in Jezus Christus machtige Naam en dan zult u een ommekeer ervaren.
Gods tegenwoordigheid in u en bij u zal voor een ommekeer zorgen. Verheerlijk Jezus, niet uw problemen.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik kies ervoor om Uw machtige tegenwoordigheid te erkennen, in mij en met mij en door mij heen werkend om ten gunste van mij voor een ommekeer in situaties te zorgen in Jezus Christus machtige Naam, Amen. 

Comments (1)

[…] Turn around experience with God… Vandaag Ommekeer ervaring met God… Vandaag […]

Comments are closed.