Doch alzo zal het onder u niet zijn; maar zo wie onder u groot zal willen worden, die zal uw dienaar zijn. En zo wie van u de eerste zal willen worden, die zal aller dienstknecht zijn. Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen.” Markus 10:43-45 SV

Wij leven in een tijd waar vele ernaar streven om groot te zijn, maar niet de prijs van grootheid willen betalen. Dat is een dienstknecht zijn. 

Zij die ooit groot worden en groot blijven, zijn nederig en onderdanig en volgen goddelijke instructies op, omdat ze onder de autoriteit staan. 

Zij zijn hier niet om hun eigen agenda te dienen, maar zij zijn hier om de noden van anderen te bedienen en worden gekenmerkt door onbaatzuchtigheid. 

Iedereen wil zijn zoals Jezus Christus onze Heer, maar niemand wil de weg bewandelen die Hij bewandelde. Iedereen wil worden geëerd en gerespecteerd maar niemand wil nederig en onderdanig zijn. Het is tijd voor ons als kinderen van de Allerhoogste God om onszelf opnieuw te onderzoeken en naar Jezus de Christus te kijken als ons voorbeeld.

Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was. Die in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn; Maar heeft Zichzelven vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende, en is den mensen gelijk geworden. En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelven vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des kruises. Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd, en heeft Hem een Naam gegeven, welke boven allen naam is…” Filippenzen 2:5-9 SV

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, Ik dank U voor Uw Woord. Help mij door Uw Geest om altijd te verlangen naar de positie van een dienaar met mijn hele hart in alles wat is zeg en doe in Jezus Christus machtige Naam. Amen.