In deze hedendaagse maatschappij worden we getraind om hard te werken. Als u niet hard werkt dan wordt u immers niet beloond. En met deze mentaliteit stappen we ook het Christendom in!

Tijdens hun reis naar Jeruzalem kwamen Jezus en zijn leerlingen in een dorp waar zij gastvrij werden ontvangen door een zekere Martha. De zuster van deze vrouw, Maria, ging meteen bij Jezus zitten om naar Hem te luisteren. Maar Martha had het veel te druk met het klaarmaken van het eten. Op een gegeven ogenblik werd het haar teveel. Zij kwam bij Jezus staan en zei: ‘Here, hoe kunt U het goed vinden dat mijn zuster hier maar zit en ik al het werk moet doen! Zeg toch tegen haar dat zij mij moet helpen.’ ‘Martha, Martha,’ antwoordde Jezus. ‘Wat maak je je toch druk! In het leven heb je niet zoveel nodig. Eigenlijk maar één ding. Maria heeft dat ene ontdekt en het zal haar niet worden afgenomen.” Lucas 10:38-42

Wat had Maria ontdekt? Maria wilde tijd met Jezus maken en Hem leren kennen voor wie Hij is! Al het andere kon wat haar betreft worden gestolen! Martha was wel bezig Jezus te dienen maar op een manier dat zij Hem nooit persoonlijk zou leren kennen. Het is juist in die intimiteit met God waar de kracht ligt. God wilt een beschikbaar hart hebben dat Hem toegang geeft om in te werken. Hij wilt zelfs door ons heen werken, wat een genade!

Door uw geloof in Hem bent u gered en dat komt door zijn genade. Dat is niet uw eigen verdienste, maar een geschenk van God. Niemand zal zich erop kunnen beroemen het zelf gepresteerd te hebben. God heeft ons één gemaakt met Jezus Christus met de bedoeling dat wij het goede zouden doen, want dat heeft Hij altijd al gewild.” Efeziërs 2:8-10

Jezus wilt dat wij ons overgeven aan Hem. Een hart dat zich kwetsbaar en beschikbaar opstelt.

Het werkelijke offer waarop U wacht, is een aan U overgegeven geest van iemand die weet dat hij niet zonder U kan. En een hart dat geheel en al weet dat U de enige bent die helpen kan. Zulke mensen stuurt U nooit weg, mijn God.” Psalmen 51:19

Vanuit uw nieuwe Gods natuur bent u gehoorzaam (1 Petrus 1:14)? God is onder ons aan het werk. Hij zorgt ervoor dat wij Hem graag willen gehoorzamen en dat wij ook doen wat Hij van ons vraagt. Zo bereikt Hij zijn doel (Filippenzen 2:13).

Ik zeg u daarom, vrienden, dat u zich helemaal aan God moet wijden. Temeer omdat Hij u al zijn liefdevolle goedheid aanbiedt. Laat uw lichaam een levend offer zijn, heilig, zodat het een vreugde voor God is. Dat is de beste manier waarop u God kunt dienen.” Romeinen 12:1

Ondanks onze grote inzet en moeite hebben we Jezus zelf nodig om Hem te dienen en te behagen.

Laten we samen bidden. God houdt van ons en wilt ons hierin helpen. Zeg hardop met mij:

Hemelse Vader,

Ik kom tot U zoals ik ben. Laat het Bloed van Jezus betere dingen spreken dan het bloed van Abel (Hebreeën 12:24). Reinig en heilig mij met Uw kostbaar Bloed. Heilige Geest, help mij om U te volgen en te dienen zoals het U behaagt. Help mij Here om dingen en mensen los te laten die mijn wandel met U in de weg staan in de Naam van Jezus! Laat elke mindset daarin worden verbroken in Jezus Naam! Ik wil mij kwetsbaar en beschikbaar opstellen naar U Heer. Want bij U alleen is mijn hart veilig. Ik houd van U! Ik ben dankbaar dat U mijn Heer en Verlosser bent! Dank U Heer voor uw overweldigende liefde voor mij en Uw genade!

In Jezus Naam heb ik gebeden, Amen.