Scroll Top

Nu dat we anders zijn omdat we Christus hebben leren kennen (Efeziërs 4:20), moeten we opnieuw leren praten. Als kind van God is het belangrijk WAT u zegt in de situatie waarin u zich bevindt. De neiging is groot dat wanneer u onder druk staat dat u allerlei dingen zegt wat uw ziel (gevoelens en gedachten) ervaart. De Bijbel waarschuwt ons echter dat onze woorden kracht hebben. U moet weten wat u zegt over uw situatie!

Dood en leven zijn in de macht van de tong, wie aan haar toegeeft, zal haar vrucht eten.” Spreuken 18:21

Er zijn bepaalde uitspraken die zo ingeburgerd zijn in de dagelijkse taal: “Ik ben bang dat dit mij overkomt…” Daar waar u bang voor bent dat overkomt u ook (Job 3:25). “Ik ben doodmoe…” Als Christen kunt u dit niet uitspreken! U belijdt namelijk dat u zodanig moe bent met de dood als gevolg. “Ik zie het niet meer zitten…” U zult het ook niet meer zien zitten! U trekt de geest van verwarring aan op zo’n moment! “Het leven is kort…” U zegt zelf dat u niet lang zal leven. U verkort in de geestelijke atmosfeer uw eigen levenspan. “Ik trek altijd de verkeerde mannen aan… ik heb toch geen geluk in de liefde… niemand vindt mij leuk… trouwen is waarschijnlijk niet voor mij weggelegd” Het is duidelijk dat u teleurgesteld bent maar in de geestelijke atmosfeer heeft u zelf beperkingen gelegd op uw (liefdes)leven!

als gij verstrikt zijt door de woorden van uw mond, gevangen zijt door de woorden van uw mond” Spreuken 6:2

Bent u een gevangene van uw eigen woorden? Elke situatie is een resultaat van de woorden die wij zelf hebben uitgesproken. God heeft ons autoriteit gegeven om elke situatie te veranderen in de geestelijke atmosfeer. Bent u niet blij met uw huidige situatie? Dan is het de hoogste tijd dat u uw mond open doet en tegen de situatie spreekt! U kunt namelijk elke situatie veranderen met uw eigen woorden!

Ik verzeker jullie: als je gelooft en je tegen deze berg zou zeggen: “Ga hier vandaan en val in de zee,” dan gebeurt het absoluut! Maar denk eraan: dat kan alleen als je gelooft dat het zal gaan zoals jij zegt en er geen spoor van twijfel in je hart is. Wat je in het gebed ook vraagt, je krijgt het als je gelooft dat je het al ontvangen hebt.” Marcus 11:23-24

We moeten leren om te spreken HOE God spreekt. U voelt zich misschien ziek maar u bent niet ziek! Dat is geen ontkenning dat is de waarheid! U bent namelijk geest met een ziel dat woont in een lichaam (1 Thessalonicenzen 5:3). Als u huis is beschadigd dan zegt het nog niks over u. Zo is het ook dat als uw lichaam last heeft van iets dan is uw geest nog intact. De duivel wacht erop dat wij overeen stemmen met hem. Als u onder druk staat dan voelt u uw ziel opwellen. Dit zijn juist de cruciale momenten dat God u moet helpen om geen dood uit te spreken over uw situatie! Spreek leven in de Naam van Jezus!

Wat zijn dan woorden van leven? Woorden die in lijn zijn met de Bijbel! God Zijn Wil is God Zijn Woord. Jezus zei dat het de Geest is die leven geeft, het lichamelijke op zichzelf heeft geen nut. Alles wat Jezus tegen u heeft gezegd, is Geest en leven (Johannes 3:63).

Voorts, broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat; wat u geleerd en overgeleverd is, wat u van mij gehoord en gezien hebt, breng dat in toepassing en de God des vredes zal met u zijn.” Filippenzen 4:8-9

Laten wij samen bidden en zeg hardop met mij:

Hemelse Vader,

Ik belijd dat ik vaak woorden heb uitgesproken over mijn leven die niet goed zijn. Vergeef mij Heer in de Naam van Jezus. Laat het Bloed van Jezus elk negatief en verkeerd woord annuleren en uitwissen in de geestelijke atmosfeer in Jezus Naam! Laat alleen het Woord van God staan over mijn leven in de Naam van Jezus. Heilige  Geest, help mij om op de juiste manier te praten. Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn, o Here (Psalmen 19:15). Ik neem mijn autoriteit om elke situatie te adresseren in mijn leven in de Naam van Jezus! Geen enkele situatie heerst over mij maar ik heers over elke situatie! Ik neem controle in De Geest in Jezus Naam! Dank U Heer dat ik mag weten dat ik meer dan een OVERWINNAAR ben. Ik weiger nog langer een slachtoffer te zijn! Hallelujaaaaa! Met een dankbaar en opgelucht hart heb ik gebeden.

In Jezus Naam, Amen!