Scroll Top

Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
Jesaja 20-21
2 Korinthiërs 13

-Voedsel tot overdenking dag 253-

• Handelingen 2:42
• Handelingen 4: 28-35

Het gebrek aan eenheid in de geest onder gelovigen in Christus is te wijten aan het gebrek aan liefde. De kerk van vroeger slaagde erin de hele wereld met het evangelie te bereiken, vanwege hun liefde voor elkaar; die liefde gaf geboorte aan eenheid en het ervoor zorgde dat ze in hun tijd een enorme impact hadden op deze wereld.

“En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden.”
Handelingen 2:42 HSV

Hun liefde voor elkaar zorgde ervoor dat ze de last van elkaar zodanig droegen dat ze deelden wat ze hadden en ook hun problemen.

“Om alles te doen wat Uw hand en Uw raadsbesluit van tevoren bepaald had dat er gebeuren zou.
Nu dan , Heere, sla acht op hun bedreigingen en geef Uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid Uw Woord te spreken, doordat U Uw hand uitstrekt tot genezing en er tekenen en wonderen gebeuren door de Naam van Uw heilig Kind Jezus. En toen zij gebeden hadden, werd de plaats waar zij bijeenwaren, bewogen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en spraken het Woord van God met vrijmoedigheid. En de menigte van hen die geloofden, was een van hart en een van ziel; en niemand zei dat iets van wat hij bezat, van hemzelf was, maar alles hadden zij gemeenschappelijk. En de apostelen legden met grote kracht getuigenis af van de opstanding van de Heere Jezus; en er was grote genade over hen allen. Want er was ook niemand onder hen die gebrek leed; want allen die landerijen of huizen bezaten, verkochten die en brachten de opbrengst van het verkochte en legden die aan de voeten van de apostelen.En aan ieder werd uitgedeeld naar dat men nodig had.
Handelingen 4:28-‬35 HSV

Onthoud: liefde is de sleutel tot eenheid.

Als we elkaar lief hebben zoals Christus ons liefheeft, dan is verenigd zijn geen punt van discussie.

Blijf vurig elkaar lief hebben.

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar!!!