Bijbelstudieplan 2020

Vandaag lezen we:
Efeziërs 3-6

-Voedsel tot overdenking 2020 dag 15-

• Galaten 5: 16-18
• Romeinen 7: 23-25
• Romeinen 12: 1-2

Waneer u de Geest van God toestaat om uw leven te laten dirigeren door het Woord van God, zult u niet het verlangen van de menselijke natuur (het vlees) bevredigen.

Het Woord van God zegt:

 “Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. Want het begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het vlees – want deze staan tegenover elkander – zodat gij niet doet wat gij maar wenst. Indien gij u echter door de Geest laat leiden, dan zijt gij niet onder de wet.”
Galaten 5:16‭-‬18 NBG51

Vanwege deze voortdurende strijd van het vlees in zaken die verband houden met het vervullen van Gods wil of geleid worden door de Heilige Geest. U moet de wortel van de strijd identificeren, zodat u weet hoe u ermee moet afrekenen.

Het Woord van God laat het licht schijnen waarom deze strijd is en waar deze plaatsvindt.

“maar in mijn leden zie ik een andere wet, die strijd voert tegen de wet van mijn verstand en mij tot krijgsgevangene maakt van de wet der zonde, die in mijn leden is. Ik, ellendig mens! Wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? Gode zij dank door Jezus Christus, onze Here!
Romeinen 7:23‭-‬25 NBG51

De strijd om in de Geest te wandelen of Gods wil te doen is in het verstand en de oplossing daarvoor is uw verstand over te geven aan het Woord van God. Jezus Christus het Woord is de oplossing voor uw verstand.

Dat is waarom Gods Woord zegt:

 “Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.”
Romeinen 12:1‭-‬2 NBG51

Onthoud: wandelen in de Geest vereist een volledige overgave van uw verstand, zodat het kan worden vernieuwd met Gods Woord.

Geef uw verstand over aan Jezus Christus!

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar!!!!!!