En Saulus stemde in met zijn dood. En er ontstond op die dag een grote vervolging tegen de gemeente die in Jeruzalem was, en zij werden verspreid over de landstreken van Judea en Samaria, behalve de apostelen.” Handelingen 8:1 HSV

Velen verliezen het zicht door de beproevingen waarmee ze in hun leven en in deze wereld te maken hebben. God Almachtig wil dat we te midden van de verwarring en beproevingen blijven getuigen. Want dat is waarom we hier zijn.

Deze beproevingen en uitdagingen zijn satanische plannen om ons af te leiden van het uitreiken naar anderen. We moeten altijd weten dat Jezus Christus onze Heer naar een zondige wereld is gekomen en door alle moeilijkheden is heengegaan waar wij mee geconfronteerd worden, echter geen enkele daarvan weerhield Hem ervan om het Evangelie te prediken.

Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht maar zonder zonde.” Hebreeën 4:15 HSV

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem geloofd, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” Johannes 3:16

Al wat in de wereld is, is het kwade. Dus we moeten niet denken dat het Evangelie verkondigen altijd leuk en gezellig zal zijn. De duivel gebruikt de beproevingen om ons af te leiden van de roeping van de grote opdracht. Net zoals de apostelen van oudsher niet ophielden met het prediken vanwege de vervolgingen, kunnen wij dit ook niet doen. Deze beproevingen moeten geen nieuws voor ons zijn, wat we zijn ervoor gewaarschuwd.

Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.” Johannes 16:33 HSV

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, Ik dank U voor Uw Woord. Help mij door uw Geest het prediken van het Evangelie van Jezus Christus niet uit het oog te verliezen te midden van vervolgingen in Jezus Christus machtige naam. Amen.