En de twaalf riepen de menigte van de discipelen bij zich en zeiden: Het is niet behoorlijk dat wij nalaten het Woord van God te verkondigen om de tafels te dienen. Zie daarom uit, broeders, naar zeven mannen uit uw midden, van wie men een goed getuigenis geeft, vol van de Heilige Geest en van wijsheid, die wij voor deze noodzakelijke taak zullen aanstellen. Wij echter zullen volharden in het gebed en in de bediening van het Woord.” Handeling 6:2-4 HSV

De vroege kerk gaven de prioriteit aan hun bediening of ambt door te bidden en het bedienen van het Woord. Het is onze taak als kinderen van God Almachtig om altijd tijd te maken om te bidden of op de bres te staan voor mensen in deze wereld. Gebed neemt het onzichtbare en maakt het zichtbaar. Evenals het prediken heel belangrijk is, zo is ook gebed belangrijk.

Ik roep er dan vóór alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen, voor koningen en allen die hooggeplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden, in alle godsvrucht en waardigheid. Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze Zaligmaker, Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen.” 1 Timotheüs 2:1-4 HSV

De wereld heeft onze gebeden nodig voor vrede en redding te laten komen naar hen in Jezus Christus machtige Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij effectief te bidden voor allen in de wereld zodat ze allen zullen komen tot de reddende kennis van de waarheid in Jezus’ Christus machtige Naam. Amen.