En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen.” Markus 16:15 HSV

Het Evangelie prediken is het bewijs tonen dat Jezus Christus Diegene is Wie Hij zegt dat Hij is. Bijvoorbeeld:

En hij hield de ogen op hen gericht, omdat hij verwachtte iets van hen te ontvangen. Petrus zei echter: Zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u: in de Naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en ga lopen! En hij greep hem bij de rechterhand en richtte hem op, en onmiddellijk werden zijn voeten en enkels vast. En met een sprong stond hij overeind en liep rond, en hij ging met hen de tempel in, lopend en springend en God lovend. En al het volk zag hem lopen en God loven.” Handelingen 3:5-9 HSV

Na deze vertoning, wendden de mensen zich tot het Woord. Daarom zorgde slechts één wonder van de manifestatie van Gods kracht ervoor dat 5000 mensen wedergeboren werden.

En velen van hen die het Woord gehoord hadden, geloofden, en het aantal mannen werd ongeveer vijfduizend.” Handelingen 4:4 HSV

Dit is wat het Evangelie betekent. Daarom zei Jezus:

De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken.’’ Lukas 4:18-19

Het is tijd voor ons God te leren vertrouwen terwijl we onze bediening verheerlijken dan zal Hij Zijn Woord bevestigen met tekenen en wonderen die ons volgen.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Bevestig Uw Woord terwijl ik mijn bediening verheerlijk in Christus Jezus met tekenen en wonderen in Jezus Christus machtige Naam. Amen.