Vanmorgen hadden we weer een krachtige Early Morning Glory! Onder krachtig verstaan we de manifestatie van Gods Geest! De meeste mensen denken dan aan het rollen op de grond, schreeuwen, kippenvel, schudden, trillen e.d. Wanneer de atmosfeer geladen is dan horen we graag een Woord van profetie. Toch is er iets, dat veel belangrijker is dan dit alles, en dat is dat uw hart verandert in de tegenwoordigheid van God!

Het gaat niet om wat de mens ziet: de mens kijkt naar het uiterlijk maar de Heer kijkt naar het hart (1 Samuël 16:7 NVB). Een mens kiest in zijn eigen ogen altijd de rechte weg, de Heer toetst wat hem innerlijk beweegt (Spreuken 21:2 NVB). Het is De Heilige Geest die als een zoeklicht de schuilhoeken van ons hart beschijnt (Spreuken 20:27). Het hart is onze nieuw geboren geest in God. Met andere woorden wie kan weten wat er in uw hart zit dan God zelf?
Aan ons echter heeft God het geopenbaard door Zijn Geest. De Geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God. Want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens, die in hem is? Zo kent ook niemand de dingen van God dan de Geest van God.” 1 Corinthiërs 2:10-11 HSV
Dus waarom denken wij te weten wat ons mankeert als we geen tijd maken met God om ons dat te openbaren? Dat is trots! Trots is als u dingen denkt te kunnen doen in eigen kracht. Het is echter niet door kracht of geweld maar door Gods Geest (Zacharia 4:6). Trots is als u meer steunt op uw eigen inzicht en vertrouwt op uw wijsheid dan op Het Woord van God Zelf (Spreuken 3:5)!
Waarom moet u altijd het laatste woord hebben? Jezus heeft alleen Het LAATSTE Woord! Als u antwoord geeft vóórdat u heeft geluisterd, bent u een dwaas. U maakt uzelf belachelijk (Spreuken 18:13 BB). Het is trots! Satan
dacht nog wel: ‘Ik zal opstijgen naar de hemel, en hoog boven de sterren van God mijn troon neerzetten (Jesaja 14:13 BB).” Alleen een dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God (Psalmen 14:1 NBG51). Ik hoef u niet te vertellen hoe het afliep met Satan: geschopt uit de hemel, gevallen als een baksteen en neergeworpen op aarde. Dat is namelijk wat trots doet! Trots is Satans natuur. Daarom mag trots niet in ons zijn want wij zijn geen kinderen van de duivel maar van God!
Evenzo, jongeren, wees aan de ouderen onderdanig; en wees allen elkaar onderdanig. Wees met nederigheid bekleed, want God keert Zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade. Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat Hij u op Zijn tijd verhoogt. Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u. Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Bied weestand aan hem, vast in het geloof…” 1 Petrus 5:5-9 HSV