Scroll Top

Niet omdat u groter was dan al de andere volken heeft de HEERE liefde voor u opgevat en u uitgekozen, want u was het kleinste van al de volken. Maar vanwege de liefde van de HEERE voor u, en om de eed die Hij uw vaderen gezworen had, in acht te houden, heeft de HEERE u met sterke hand uitgeleid en heeft Hij u verlost uit het slavenhuis, uit de hand van de farao, de koning van Egypte. Daarom moet u weten dat de HEERE uw God is. Híj is God, de getrouwe God, Die het verbond en de goedertierenheid in acht neemt voor wie Hem liefhebben en Zijn geboden in acht nemen, tot in duizend generaties. En Hij doet vergelding aan ieder van hen die Hem haten, door hem om te doen komen, hem persoonlijk; Hij zal tegenover wie Hem haat niet aarzelen. Hij zal aan hem vergelding doen, aan hem persoonlijk. En daarom moet u de geboden, verordeningen en bepalingen die ik u heden gebied, in acht nemen door ze te houden.” Deuteronomium 7:7-11 HSV

Mijn nadruk ligt vandaag op vers tien waar God zegt:

En Hij doet vergelding aan ieder van hen die Hem haten, door hem om te doen komen, hem persoonlijk; Hij zal tegenover wie Hem haat niet aarzelen. ”
Deuteronomium ‭7:10‬ ‭HSV

Deze tekst laat ons weten dat het gevecht niet de onze is. Ongeacht de uitdagingen, de strijd is van God. We moeten leren om in Zijn Almachtig te vertrouwen en niet op ons kunnen. Zolang we God dienen zullen we altijd vijanden hebben die ons haten omdat zij eerst onze Heer haten. De vijanden die God haten zijn degene die ons haten.

Als de wereld u haat, weet dat zij Mij eerder dan u gehaat heeft. Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare liefhebben, maar omdat u niet van de wereld bent, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u.”
‭‭Johannes ‭15:18-19‬ ‭HSV

Daarom heeft de Heere ons verzekerd dat hij onze vijanden zal vergelden voor alle kwaad die hij ons heeft aangedaan.

We moeten leren om de strijd aan Hem terug over te geven en Hem toestaan om voor ons te vechten.

Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, zegt de Heere.”
‭‭Romeinen ‭12:19‬ ‭HSV

Onthoud dat welke belofte de Heere ons ook heeft beloofd in Zijn Woord, Hij ervoor zal zorgdragen dat het tot stand komt ongeacht wat de vijand probeert te doen.

Want zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel en daarheen niet terugkeert,
maar de aarde doorvochtigt en maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen, zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter, zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend.”
Jesaja ‭55:10-11‬ ‭HSV

Plaats uw vertrouwen in God!!!!!!!!!

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, dank U voor Uw Woord. In U zal ik vertrouwen voor totale bevrijding en voorziening voor mijn noden. Wetende dat U een verbond houdende God bent in Jezus’Naam. Amen.