Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.” Johannes‬ ‭16:33‬ ‭HSV

Het Woord van God zegt dat we ons moeten verblijden en geen zorgen moeten maken.

Waarom? Antwoord: want we hebben de wereld overwonnen. Dus wat de uitdaging in ons leven nu ook is het Woord van God vertelt ons dat we het hebben overwonnen.

De vraag is hoe? Hoe kan God ons zeggen dat we onze moeilijkheden hebben overwonnen wanneer we ze voor ons zien staan en ook de bijkomende druk voelen?

Antwoord:

Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld;  en dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof.” 1 Johannes ‭5:4‬ ‭HSV

We overwinnen onze beproevingen en verleidingen door Jezus Christus Wie ons geloof is en niet door ons eigen kunnen. Onze absoluut vertrouwen en afhankelijkheid op wat Jezus Christus heeft gedaan omwille van ons geeft ons de overwinning op de beproevingen waar we doorheen gaan.

Een goed voorbeeld is:

Want ook aan ons is het Evangelie verkondigd, evenals aan hen. Maar het gepredikte woord bracht hun geen voordeel, omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen die het hoorden.Wij die tot geloof gekomen zijn, gaan immers de rust binnen, zoals Hij gezegd heeft:  Daarom heb Ik in Mijn toorn gezworen: Mijn rust zullen zij niet binnengaan! En dat terwijl Zijn werken al sinds de grondlegging van de wereld voltooid zijn. [Ps. 95:11.]” Hebreeën ‬‭4:2-3‬ HSV

God wil dat we zijn rust ingaan gebaseerd op Zijn Woord voor ons leven. Zodat door Zijn Heilige Geest, God Almachtig datgene wat Hij beloofd heeft tot manifestatie zal brengen.

In plaats van bevreesd te zijn zei Jezus tegen ons als Zijn discipelen ons te verblijden.

Verblijd uzelf vandaag want u heeft de wereld en al zijn problemen overwonnen.

Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt. Zie, zij zullen beschaamd en te schande worden, allen die in woede tegen u ontstoken zijn. Zij zullen worden als niets, zij zullen omkomen, de mannen die u aanklagen. U zult hen zoeken, maar u zult hen niet kunnen vinden, de mannen die zich tegen u keren. Zij zullen worden als niets, als volstrekt niets, de mannen die strijd tegen u voeren. Want Ik ben de HEERE, uw God, Die uw rechterhand vastgrijpt en tegen u zegt: Wees niet bevreesd, Ik help u.” Jesaja ‭41:10-13‬ ‭HSV

Verblijd u… verblijd u… verblijd u in Jezus Christus machtige Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik bind de geest van vreesachtigheid en intimidatie en ik zet vrij kracht, liefde en bezonnenheid. Ik kies ervoor om mij te verblijden in Jezus’Naam. Amen.