En opdat ik mij door het allesovertreffende karakter van de openbaringen niet zou verheffen, is mij een doorn in het vlees gegeven, een engel van de satan,  om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heere driemaal gesmeekt dat hij van mij weg zou gaan. Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Daarom heb ik een behagen in zwakheden: in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus’ wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig.”2 Corinthiers 12:7-10 HSV

In de intimiteit met onze Heere Jezus Christus laten onze zwakheden de opstandingskracht toe ons de kracht geeft van moment tot moment. Wanneer we naar onszelf kijken dan zien we onze onbekwaamheid, onvermogen om onze roeping in Christus te volbrengen. Maar wanneer we naar Jezus Christus kijken zien we in Hem onze oplossing voor het volbrengen van de roeping door het werken van de Heilige Geest in ons. Maar dit kan alleen bereikt worden in intimiteit, vanwege het feit dat Hij, God Almachtig, onze zwakheden neemt en ons Zijn kracht geeft om de roeping te volbrengen.     

Niet omdat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken, als was het uit onszelf, maar  onze bekwaamheid is uit God. Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om  dienaars van  het nieuwe verbond te zijn, niet van de letter, maar van de Geest; want de letter doodt, maar de Geest maakt levend. [AMP ref Jer 31:31].”2 Corinthiers 3:5-6 HSV

Dit geeft ons de zekerheid om te zeggen dat we sterk zijn in Jezus Christus, omdat Hij onze kracht wordt.  

Smeed uw ploegscharen tot zwaarden en uw snoeimessen tot speren. Laat de zwakke zeggen: Ik ben een held [AMP ref Jes 2:4; Mic 4:3]” Joël 3:10 HSV

Intimiteit met Jezus Christus zal bovennatuurlijke kracht in ons leven ademen.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Bekrachtig mij door Uw geest in mijn innerlijke mens in de intimiteit met U in Jezus Christus machtige Naam. Amen.