Scroll Top

En wie zijn kruis niet op zich neemt en Mij navolgt, is Mij niet waard. Wie zijn leven vindt, zal het verliezen; en wie zijn leven verliest omwille van Mij, zal het vinden.” Mattheüs 10:38-39 HSV

De werken of handelingen van Jezus is wat Hij voor ons gedaan heeft of wat we in Hem zijn of hoe we verwant zijn aan Hem.

Intimiteit met Jezus Christus onze Heer gaat veel verder dan dat. In de intimiteit moeten begrijpen om ons te onderwerpen aan God uit een vrije hart, zijnde onszelf in zijn geheel aan Hem geven en Hem er volkomen op vertrouwen dat Hij zorgdraagt voor onze dagelijkse moeilijkheden. Dit is wat geboorte geeft aan nederigheid, wat de oplossing is voor het wereldse of het werk van het vlees die altijd probeert om onze intimiteit met God Almachtig te verhinderen.   

We kunnen God niet volgen en Zijn plan en doel voor ons leven volbrengen, zonder onderwerping en volledige nederigheid. Dit kan alleen geschieden als we innig worden met Hem.    

Die, hoewel Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar Zichzelf ontledigd heeft  door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf  vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood.” Filippenzen 2:6-8 HSV

Jezus Christus onze Heer kon alleen over de macht van duisternis triomferen vanwege de gemeenzaamheid met de Vader en de Heilige Geest. Hij, Jezus Christus, onderwierp en vernederde Zichzelf met de hulp van de Heilige Geest om de voetstappen van de Vader te volgen terwijl de Heilige Geest Hem leidde.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik bid dat de gedachtengang van Christus over mij regeert en heerst terwijl de Geest van God mij helpt om innig te zijn met Jezus Christus mijn Heer. Amen.