Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem trekt; en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.” Johannes 6:44 HSV

We kunnen niet met onze eigen methodes intiem zijn met God. God Almachtig is verantwoordelijk om ons te trekken om intiem met Hem te zijn door Zijn ondoorgrondelijke wijsheid en kennis. Onze taak is om te antwoorden. Vandaar de vele frustraties in onze intimiteit met God Almachtig.    

Trek mij mee, wij zullen achter U aan snellen. De Koning heeft mij gebracht in Zijn binnenkamers. Laten wij ons verheugen en ons in U verblijden, laten wij Uw uitnemende liefde in herinnering roepen boven de wijn.” Hooglied 1:4 HSV

Het is in Gods kracht en vermogen ervoor te zorgen dat we intiem worden met Hem. Toen we bijvoorbeeld allemaal zondaars waren, was het Christus die voor ons stierf en naar ons uitstrekte om ons te bevrijden van de slavernij van satan, zodat we waarlijk intiem met God konden zijn. Deze factor veranderde niet omdat u wedergeboren bent. Want zonder de kracht van de Heilige Geest Die in ons werkt is het moeilijk om intiem te zijn met God.   

want het is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen.” Filippenzen 2:13 HSV

Het is in Zijn kunnen, het enige wat we hoeven te doen is ons overgeven.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw woord. Help mij door Uw Geest om de stem van intimiteit met Jezus Christus mijn Heer. In Jezus’ Naam. Amen.