Scroll Top

Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders ook eensgezind samenwonen. Het is als de kostelijke olie op het hoofd, die neerdaalt op de baard, de baard van Aäron, die neerdaalt op de zoom van zijn priesterkleed. Het is als de dauw van de Hermon die neerdaalt op de bergen van Sion. Want daar gebiedt de HEERE de zegen en het leven tot in eeuwigheid.”‭‭Psalmen‬ ‭133:1-3‬ ‭HSV‬‬

In eenheid wandelen met broeder zet de zegen vrij en zorgt ervoor dat we een zegen zijn. De duivel kent de kracht van eenheid daarom houdt hij ervan om een zaad van onenigheid tussen de broeders door middel van belediging, afgunst, jaloerse competitie, laster, achterklap en trots te zaaien wat ervoor heeft gezorgd dat velen religieus exclusief zijn. Het is onze taak als Lichaam van Christus om deze strategie van satan te herkennen en ermee op te houden om elkaar te beschuldigen of met elkaar te concurreren. We moeten ernaar streven om één te zijn in de Geest en in het natuurlijke, en te leren om de elkaars successen te vieren en broeders te behoeden. In onze eenheid make we veel meer impact in deze wereld dan wanneer we verdeeld zijn. Daarom bad Jezus Christus dit gebed:

opdat zij allen  één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt. En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn; Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad. ”Johannes‬ ‭17:21-23‬ ‭ASV‬‬

De zegen in ons, de Heilige Geest, is nodig om ons één te maken. Hij is Degene die het Lichaam van Christus nu bijeenhoudt. Echter, we moeten er eerst naar streven om één in de Geest te zijn door dagelijks ervoor te kiezen om te sterven een een heilig leven voor God te leiden, dan kunnen we verenigd worden in het natuurlijke. Dit is hoe Paulus de apostel één in de eenheid met de Geest van God stelt:

Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.” Galaten ‭2:20‬ ‭HSV‬‬

Daarom zei Jezus:

En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn;”Johannes‬ ‭17:22‬ ‭HSV‬‬

We moeten eerst verenigd zijn in de “glorie” (De Heilige Geest is de glorie van God in ons), voordat we in liefde naar elkaar kunnen wandelen en een kunnen zijn met elkaar.

Streef vandaag naar eenheid met elkaar terwijl we bidden dat de Heilige Geest ons één maakt in Hem.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij door Uw Geest om één te zijn met mijn broeders in de glorie en liefde in Jezus’Naam. Amen.