Scroll Top

Verder zei God tegen Abraham: U moet uw vrouw Sarai niet meer Sarai noemen, maar haar naam zal Sara zijn. Want Ik zal haar zegenen, en u ook uit háár een zoon geven; ja, Ik zal haar zo zegenen dat zij tot volken zal worden; er zullen koningen van volken uit haar voortkomen. Toen wierp Abraham zich met zijn gezicht ter aarde en lachte. Hij zei in zijn hart: Zal bij een honderdjarige een kind geboren worden en zal Sara, die negentig jaar is, baren?” Genesis 17:15-17 HSV

Abraham lachte omdat hij niet wist hoe dat mogelijk kon zijn want hij en zijn vrouw waren beiden te oud om gemeenschap te hebben en zijn vrouw ook in de menopause was. l

Een ding moeten we weten over God alles wat Hij initieert maakt Hij volledig of volbrengt Hij.

God is geen man, dat Hij liegen zou, of een mensenkind, dat Hij ergens berouw over hebben zou. Zou Híj iets zeggen en het dan niet doen? Zou Híj spreken en het niet gestand doen? ”
‭‭Numberi ‭23:19‬ ‭HSV

Het was niet Abraham zijn idee om een kind te hebben maar dat van God. En ten tweede was God Degene Wie het zei en niet Abraham. En God is in onderwerping aan Zijn eigen Woord om datgene te doen wat Hij heeft beloofd.

Ik zal Mijn verbond niet ontheiligen en wat over Mijn lippen gekomen is, niet veranderen.”
‭‭Psalmen‬ ‭89:34‬ ‭HSV

Ik kan mij voorstellen hoe Abraham zich voelde en hoe hopeloos hij op dit gebied was. Daarnaast had hij het al opgegeven dat Sarah zwanger zou zijn nadat hij twintig jaar zijn best had gedaan om haar zwanger te maken, maar niets werkte.

Welnu, we dank God want het is Hij alleen die wat Hij heeft beloofd totstandbrengt. Niets is te moeilijk voor Hem. Het enige wat we moeten leren is Hem te vertrouwen op de getrouwheid van Zijn Woord.

Zie, Ik ben de HEERE, de God van alle vlees. Zou ook maar iets voor Mij te wonderlijk zijn?” Jeremia ‭32:27‬ ‭HSV

Als er niets te moeilijk is voor de Heere, dan moeten we buigen voor Zijn Woord wanneer Hij tot ons spreekt en “zo zal het zijn” zeggen.

Laten we de beloften van God voor ons leven activeren door God te aanbidden, te prijzen en te danken voor Zijn Woord in Jezus’Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord en prijs u ook dat U altijd getrouw bent in Jezus’Naam. Amen.