Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst.  En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.” ‭‭Romeinen ‭12:1-2‬ ‭HSV

Het geneesmiddel om de limieten van God af te halen is overgave. Zonder alles over te geven aan God ervaren we niet het allerbeste van God.

De wandel van geloof is de wandel van een absolute overgave aan de volbrachte werken van Christus terwille van ons. Er is absoluut niet dat in ons leven komt vanwege ons eigen kracht maar het komt door op Jezus Christus te leunen door Zijn Geest.

Daarop antwoordde Hij en zei tegen mij: Dit is het woord van de HEERE tot Zerubbabel:
Niet door kracht en niet door geweld, maar door Mijn Geest, zegt de HEERE van de legermachten.”
‭‭Zacharia 4:6 HSV

Vandaaag welke gebied ook in uw leven neerlegd moet worden voor Gods glorie te onthullen, we moeten het overgeven aan de Heere. Alles wat u achterhoudt van de Heere zult u uiteindelijk verliezen.

En toen Hij de menigte met Zijn discipelen bij Zich geroepen had, zei Hij tegen hen: Laat wie achter Mij aan wil komen zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen omwille van Mij en om het Evangelie, die zal het behouden. Want wat zal het een mens baten als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt??”
‭‭Markus‬ ‭8:34-36‬ ‭HSV

Terwijl we loslaten wat God van ons verwacht over te geven, komt het bij ons terug als een grote oogst. Ik weet dat onszelf overgeven aan God pijnlijk is voor het vlees. Maar de vreugde van de oogst die onthuld zal worden zal niet in vergelijking staan met de pijn van overgave.

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht.”
‭‭Johannes ‭12:24‬ ‭HSV

Laten we samen bidden: Hemelse Vader, ik geef alles over aan u. Maak een oogst uit mijn leven in Jezus’Naam. Amen.