Scroll Top

Gisterochtend hadden we een GE-WEL-DIGE Early Morning Glory! Na de Discipelschap Training over de negen gaven van Gods Geest, had ik zoiets van waarom zou ik mijzelf beperken door te denken in hokjes? Heilige Geest, ik wil in ALLE negen gaven opereren in de Naam van Jezus! Ok, nu hebben we juist geleerd dat de gaven alleen werken gebaseerd op de no(o)d(en) voor dat moment. Als jij alleen denkt in bepaalde (of geen) gaven van Gods Geest te kunnen vloeien… wie beperkt wie?

Hij (Jezus) is door God gestuurd en geeft de woorden van God door. God geeft Hem zijn Geest zonder beperking.” Johannes 3:34 HTB

God wilt dat we onszelf open stellen voor Zijn Geest! De Heilige Geest is de Geest van waarheid, Hij zal ons de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij ons verkondigen (Johannes 16:13). Roep God daarom ook aan als je het niet meer ziet zitten of je weet niet waar je het moet zoeken. Hij zal je antwoorden en je grote, ondoorgrondelijke dingen verkondigen, waarvan je niet weet (Jeremia 33:3).
Het is goed als wij willen wandelen in de gaven van Gods Geest maar zonder een relatie te hebben met Hem dan zijn we verloren. Want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk (Romeinen 11:29). Met andere woorden God neemt Zijn gaven niet van je af en Hij verandert ook niet Zijn plan omtrent je leven. Ook al werken Gods gaven actief in je leven dan betekent het niet automatisch betekent dat onze relatie met God in orde is. Wees bewust hiervan en werk je redding persoonlijk uit met angst en beven (Filippenzen 2:12).

Want wat baat het een mens de gehele wereld te winnen en aan zijn ziel schade te lijden?” Marcus 8:36 NBG51

Meet dus nooit je relatie met God aan de hand van hoe krachtig je wordt gebruikt. Heb een liefdevolle relatie met God zodat je het nooit kan missen! De Heilige Geest is een persoon en leer Hem kennen voor Wie Hij is en niet voor wat Hij kan geven. Het zijn de motivaties van ons hart die daarin een verschil maken. Waarom doen je wat je doet?

Het komt immers niet aan op wat de mens ziet; de mens toch ziet aan wat voor ogen is, maar de Here ziet het hart aan.” 1 Samuël 16:7 NBG51

Want des Heren ogen gaan over de gehele aarde, om krachtig bij te staan hen, van wie zijn hart volkomen naar Hem uitgaat.” 2 Kronieken 16:9A NBG51

Jezus Zelf was vol van De Heilige Geest en met kracht heeft gezalfd. Hij ging rond, weldoende en genezende allen, die door de duivel overweldigd waren; want God was met Hem (Handelingen 10:38 NBG51). Jezus is geen patser! Jezus stelde Zijn relatie met De Heilige Geest op de eerste plaats. Daarom volgde wonderen en tekenen Jezus want De Heilige Geest is Gods wonderbare Kracht!