Scroll Top

Jabez was groter van aanzien dan zijn broers. Zijn moeder had hem Jabez genoemd, want, zei ze, ik heb hem met smart gebaard. Jabez riep de God van Israël aan: Als U mij rijk zegent en mijn gebied uitbreidt, Uw hand met mij is en U het kwaad van mij wegdoet, zodat het mij geen droefheid brengt.. En God liet komen wat hij gevraagd had.” ‭‭1 Kronieken‬ ‭4:9-10‬ ‭HSV‬‬

Hoe ver we met God willen gaan is afhankelijk van onze bereidwilligheid ons te onderwerpen aan God. We moeten God boven alles geloven om in de atmosfeer van overvloed die Hij voor ons heeft te wandelen.

Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken..” ‭‭Hebreeën ‭11:6‬ ‭HSV‬‬

We moeten volledig vertrouwen op, of afhankelijk zijn, van God terwijl Hij ons helpt om met Hem te wandelen. In Romeinen 12:1-2 spreekt de Bijbel over de goede, welbehaaglijke en volmaakte plan van God voor ons leven. Dit zijn allen mate van zegeningen in onze wandel met God. Ditt betekent dat hoe ver u met God gaat, bepaald wordt door uw mate van toewijding of bereidwilligheid om mee te werken aan Gods plan en doel voor uw leven.

Om deze reden zei Apostel Paulus in 1 Korinthiers 15:31: “Ik sterf elke dag…opdat Gods volmaakte wil in mijn leven zal manifesteren.” Met andere woorden, hij weigerde om minder dan Gods maatstaf te accepteren. Hij weigerde om te voldoen of te bezwijken aan de begeerten of verlangens van het vlees, opdat hij God kon welbehagen die Hem toevertrouwd had met Zijn leger. Hij weigerde om een tijdelijke situatie, omstandigheid of uitdaging ervoor zorgde dat hij een permanente besluit nam.

We functioneren hier op aarde door het geloof van de Zoon van God en niet in ons eigen geloof. Daarom is het een zelfmoord missie om in geënt te zijn in Christus en nog steeds te vertrouwen op uw eigen kunnen om uw persoonlijke uitdagingen op te lossen.

Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God.” ‭‭Galaten‬ ‭2:20‬ ‭HSV

Om deze reden zegt het Woord van God: “Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet.”

De vraag is hoe ver wilt u gaan met de Heere?

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help Uw Geest om de hele weg met U te gaan. Ik weiger met minder lief te nemen dan Uw volmaakte wil voor mijn leven in Jezus’Naam. Amen.