En zie, er was een vrouw die achttien jaar lang een geest had die haar ziek maakte en zij was kromgebogen en kon zich in het geheel niet oprichten. 12 En toen Jezus haar zag, riep Hij haar bij Zich en zei tegen haar: Vrouw, u bent verlost van uw ziekte. 13 En Hij legde de handen op haar en zij werd onmiddellijk weer opgericht en verheerlijkte God.
14 En het hoofd van de synagoge, die verontwaardigd was dat Jezus op de sabbat genas, antwoordde en zei tegen de menigte: Er zijn zes dagen waarop men moet werken. Kom dan daarop en laat u genezen, maar niet op de dag van de sabbat.[Exodus 20:9,10] 15 De Heere dan antwoordde hem en zei: Huichelaar, maakt niet ieder van u op de sabbat zijn os of ezel van de voederbak los en leidt hem weg om hem te laten drinken? 16 En moest dan deze vrouw, die een dochter van Abraham is en die de satan, zie, nu achttien jaar gebonden had, niet losgemaakt worden van deze band op de dag van de sabbat?” Lukas 13:11-16 HSV

Een van de karaktereigenschappen van Satan is het leven van mensen vernietigen. Jezus Christus was gemanifesteerd om de werken van satan te vernietigen. Daarom was Hij gezalfd. De duivel zit achter alle kwade gebeurtenissen in deze wereld. We moeten leren om satan te confronteren vanuit de positie van overwinning onder de zalving van God Almachtig. Jezus Christus kon de werken van satan alleen vernietigen omdat Hij gezalfd was.

hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht en hoe Hij het land doorgegaan is, terwijl Hij goeddeed en allen die door de duivel overweldigd waren, genas, want God was met Hem.” Handelingen 10:38 HSV

Nu God verwacht van ons dat we de duivel niet vanuit ons eigen vermogen confronteren, maar onder de zalving. Dit is waar gebed intreedt. Wanneer we bidden, verlammen we geestelijk het werk van satan in de levens van mensen en in gebed worden we ook gezalfd door Gods Geest om de werken van de duisternis te confronteren.

En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.” Johannes 7:37-38 HSV

Daarom spendeerde Jezus veel van Zijn tijd apart in gebed.

En ‘s morgens vroeg, nog diep in de nacht, stond Hij op, ging naar buiten en begaf Zich naar een eenzame plaats,  en bad daar.” Markus 1:35 HSV

God Almachtig zalft vandaag de dag nog steeds mannen en vrouwen die gewillig zijn om tijd voor Hem vrij te maken voor gebed en vasten ten dienste. Het is de zalving die het juk verbreekt in het leven van mensen. Het is niet door kracht, nog door geweld maar door De Geest van de Heer.

Begin vandaag met tijd apart te zetten om de Heer in gebed te zoeken.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij door Uw Geest om altijd te bidden in Jezus’Naam. Amen.