En het geschiedde, toen al het volk gedoopt was, en Jezus ook gedoopt was en aan het bidden was, dat de hemel geopend werd,22 en dat de Heilige Geest op Hem neerdaalde in lichamelijke gedaante als een duif. En er kwam een stem uit de hemel die zei: U bent Mijn geliefde Zoon, in U heb Ik Mijn welbehagen!(Ps 2:7, Jes.42:1)” Lukas 3:21-22 HSV

Het geheim van Christus’ wandel in overwinning in Zijn aardse wandel is de Heilige Geest. Zonder de Heilige Geest kon Jezus geen wonder verrichten.

De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn,” Lukas 4:18 HSV

hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht en hoe Hij het land doorgegaan is, terwijl Hij goeddeed en allen die door de duivel overweldigd waren, genas, want God was met Hem.” Handelingen 10:38 HSV

Hij was gezalfd om de wil en het werken van God te doen. We raakten allemaal bekend met de Heilige Geest toen we wedergeboren werden.

Ook wij allen immers zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt,  hetzij dat wij Joden zijn, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen; en wij allen zijn van één Geest doordrenkt.” 1 Korinthiërs 12:13

En terwijl u bidt in de Geest, zalft de Heilige Geest ons om in overwinning te wandelen over alle macht van de vijand en zullen we dezelfde werken doen als Jezus deed en zelfs meer.

En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. 38 Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.” Johannes 7:37-38 HSV

Wanneer we in de Geest bidden zal God ons voortdurend zalven om in de overwinning te wandelen. We zijn niet wedergeboren om een op-en-neer leven te ervaren. Onze wandel met God is omhoog. Daarom is het voortdurend bidden in de Geest heel belangrijk voor onze dagelijks leven.

 

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Vandaag wandel ik in kracht en totale overwinning want Groter is Hij Die in mij is dan die in de wereld is in Jezus’Naam. Amen.