Er woekert heel wat af onder de gelederen van het Lichaam van Christus. De hoogste tijd om altaren te vernietigen die hiervoor verantwoordelijk zijn! Het zijn namelijk bolwerken die belemmeren dat we als Kerk kunnen staan in liefde, eenheid, één van Geest en in het zuiver Woord van God waar wij geen compromis sluiten! Verandering vindt altijd eerst plaats in de geestelijke atmosfeer voordat het zich manifesteert hier op aarde. Familie, laten we de gebedshanden in één slaan! We moeten gaan staan als één man in de Naam van Jezus om de duivel te laten weten dat het nu genoeg is geweest! Altaren MOETEN neer in Jezus Naam! We leggen de bijl bij de wortel!

Het altaar van verdeeldheid

We bidden liefdeloosheid dood in het Lichaam van Christus. We binden en bestraffen satan uit het leven van onze broeders en zusters. Laat elk zaad van onverdeeldheid worden ontworteld in de Naam van Jezus!

Als wij van elkaar houden, blijkt daaruit dat wij van de dood naar het leven zijn overgegaan. Maar wie niet liefheeft, blijft in de dood. Wie zijn broeder of zuster haat, heeft hem in zijn hart eigenlijk al vermoord. En u weet dat er in het hart van een moordenaar geen plaats is voor het eeuwige leven van God.” 1 Johannes 3:14-15

Deze zes dingen haat de Here, ja zeven zijn Hem hartgrondige gruwel: hoogmoedige ogen, een valse tong, handen die onschuldig bloed vergieten, een hart dat heilloze plannen smeedt, voeten die zich haasten om naar het kwade te snellen, wie leugens uitblaast als een vals getuige en wie twist stookt tussen broeders.” Spreuken 6:16-19

We planten liefde, eenheid en vrede in ons hart in Jezus Naam! Jezus Zijn Liefde regeert in Zijn Kerk!

Het altaar van verwarring & misleiding

Elk zaad van verkeerde leer en doctrine vernietigen wij in de Naam van Jezus. Wij snijden ons los van dit altaar! Elke geestelijk bagage moet van ons afvallen zodat we vrij voorwaarts kunnen gaan in de Naam van Jezus!

Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan. Hieraan onderkent gij de Geest Gods: iedere geest, die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God; en iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld.” 1 Johannes 4:1-3

Laat het zuivere Woord van God Zijn vrije gang hebben in het Lichaam van Christus!

Het altaar van Baal

En wat antwoordde God hem? ‘Ik heb ervoor gezorgd dat er nog zevenduizend mannen aan mijn kant staan. Ook die hebben hun knieën niet voor de afgod Baäl gebogen.” Romeinen 11:4

De geest van Baal zorgt ervoor dat de Kerk koud wordt en dat de kinderen Gods een verslagen leven leiden. Wat is er gebeurd? De kerk van oudsher zou te streng zijn. De mensen wilden geen rein en heilig leven leiden en begonnen te klagen. Zij droegen hun eigen ideeën aan. De Kerk begon verschillende dingen toe te staan waardoor er allerlei wereldgeesten in de Kerk naar binnen kwamen. De Kerk is hierdoor corrupt geworden en De Heilige Geest heeft vele kerken verlaten. We kunnen zien dat in de Kerk de Kracht van God ontbreekt!

Baal betekent heidense god. Deze afgod tolereert seksuele zonde, hoererij (niet aan één partner kunnen binden), polygamie (met meerdere sekspartners leven) in de Kerk.

Maar er zijn enkele dingen die Ik tegen u heb. U laat de volgelingen van Bileam onder u hun gang gaan. Bileam vertelde koning Balak immers hoe hij de Israelieten ten val kon brengen: door hen vlees te laten eten dat aan afgoden geofferd was en door hen ontucht te laten plegen.” Openbaring 2:12

De leer van Bileam brengt het evangelie met compromissen. De boodschap moet vooral sociaal en gezellig worden gebracht zodat de mensen blijven komen naar de Kerk. Het hanteren van Bijbelse standaarden zou namelijk veel te moeilijk zijn voor de “baby” Christenen. Daarom zien wij in vele kerken dat men gewoon kan samenwonen en vrije seks kan hebben zonder zichzelf toe te wijden aan een partner in een huwelijk. Tegenwoordig kunnen kerkleiders hun leden hier niet op aanspreken uit angst of omdat ze zelf ook ten prooi zijn gevallen aan deze geest.

Maar God maakt Zijn Huis schoon! Het is afgelopen! Oordeel begint in het Huis van God! Het is de hoogste tijd dat we de geest van Baal confronteren! Wij vernietigen deze geest van Baal in het Lichaam van Christus in de Naam van Jezus, Amen!