Deze week staan we dagelijks op de bres voor:

1. De jongeren in het Lichaam van Christus.

Zo spreekt de Here tot deze beenderen: Zie, Ik breng geest in u, en gij zult herleven; Ik zal spieren op u leggen, vlees op u doen komen, u met een huid overtrekken en geest in u brengen, zodat gij herleeft; en gij zult weten, dat Ik de Here ben. Ik nu profeteerde zoals mij bevolen was, en zodra ik profeteerde, ontstond er een geruis, en zie, een beweging, en de beenderen voegden zich aaneen zoals zij bij elkander behoorden; ik zag toe, en zie, er kwamen spieren op, en vlees, en er trok een huid overheen; maar geest was er nog niet in hen.” Ezechiël 37:5-8

We bidden dat de Christelijke jeugd verder gaat dan enthousiasme alleen, laten ze geleid worden door Gods Geest. We bidden dat hun levensstijl in lijn is met Gods Woord. We rukken elke vorm van trots en rebellie eruit met wortel en al in Jezus Naam! Laat hun karakter spreken van Gods vrucht.

Niemand schatte u gering om uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof en in reinheid.” 1 Timotheüs 4:1

2. Deze week is de opdracht (nadat we uiteraard ervoor hebben gevast en gebeden), onze broeders en zusters te confronteren met de waarheid in liefde. Wij hebben namelijk wel de mandaat om onze familie in Christus aan te spreken op zondig gedrag!

Kijk, ik hoef niet over buitenstaanders te oordelen. Dat zal God wel doen. De mensen uit uw eigen midden, die moet u veroordelen. Verwijder die slechte man uit uw midden!” 1 Korinthiërs 5:12-13

3. Voor uw voorgangers!
We zijn in een geestelijke oorlogsvoering en onze leiders staan onder vuur. Bid voor hen dat God hen blijft versterken & bekrachtigen om voor de waarheid te blijven staan. Geen compromis in hun leven in de Naam van Jezus. Laat De Here hen en hun familie beschermen, behoeden en bewaren! Dood, ongeluk, ziekte en gevaar zij verre van hen in Jezus Naam. Ze zijn gemarkeerd met het Bloed van Jezus!