Scroll Top

Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem weer loven; Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God.” Psalmen 43:5 HSV

Vandaag de dag zijn velen gekwetst vanwege valse hoop of omdat het vertrouwen die zij in iets of iemand hebben geplaatst niet heeft geleid tot datgene zij verwachtte, dus zijn ze teleurgesteld.

Welnu God Almachtig beveelt ons niet om vast te houden aan dingen of mensen, maar Hij zei ons Hem te vertrouwen of Hem te vertrouwen in de zaken of mensen waarmee we te maken hebben.

Nu wij dan een grote Hogepriester hebben, Die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden.” Hebreeën 4:14 HSV

Dus wanneer ons vertrouwen in God verplaatst wordt van God naar dingen of mensen zullen we uiteindelijk teleurgesteld zijn. We brengen een vloek op onszelf, want stilletjes doen we aan afgoderij.

Zo zegt de HEERE: Vervloekt is de man die vertrouwt op een mens, en die een schepsel tot zijn arm stelt, terwijl zijn hart van de HEERE afwijkt. Hij zal zijn als een kale struik in de vlakte, die het niet ziet wanneer het goede komt: hij verblijft op de droogste plekken in de woestijn, in zilt en onbewoond land. Gezegend is de man die op de HEERE vertrouwt, wiens vertrouwen de HEERE is. Hij zal zijn als een boom, die bij water geplant is, en die zijn wortels laat uitlopen bij een waterloop. Hij merkt het niet als er hitte komt, zijn blad blijft groen. Een jaar van droogte deert hem niet, en hij houdt niet op vrucht te dragen.” Jeremia 17:5-8 HSV

Dus in plaats van op de plaats van pijn of boosheid te blijven, dienen we te bekeren en God Almachtig te vragen ons te genezen en vergeven en de verantwoordelijkheid nemen voor onze fout.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik bekeer mij ervan de arm van het vlees te vertrouwen. Help mij Heere om voorwaarts te gaan en ik vergeef mijzelf en de persoon die mij iets verkeerds heeft aangedaan. Dank U Heere dat U mij nog een kans geef in Jezus Christus machtige Naam. Amen