Restoration for you & your household

The earth also was corrupt before God, and the earth was filled with violence. So God looked upon the earth, and indeed it was corrupt; for all flesh had corrupted their way on the earth. And God said to Noah, “The end of all flesh has come before Me, for the earth is filled with violence through them; and behold, I will destroy them with the earth. Make yourself an ark… Thus Noah did; according to all that God commanded him, so he did.” Genesis 6:11‭-‬14‭, ‬22 NKJV
Then the Lord said to Noah, “Come into the ark, you and all your household, because I have seen that  you are righteous before Me in this generation.” Genesis 7:1 NKJV
For more information about the 40 days prayer and fasting, click here

Herstel voor u en uw gehele huis

De aarde nu was verdorven voor Gods aangezicht, en de aarde was vol geweldenarij. En God zag de aarde aan, en zie, zij was verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de aarde verdorven.  Toen zeide God tot Noach: Het einde van al wat leeft is door Mij besloten, want door hun schuld is de aarde vol geweldenarij, en zie, Ik ga hen met de aarde verdelgen. Maak u een ark… En Noach deed het; geheel zoals God het hem geboden had, deed hij.” Genesis 6:11‭-‬14‭, ‬22 NBG51

En de Here zeide tot Noach: Ga in de ark, gij en geheel uw huis, want u heb Ik in dit geslacht voor mijn aangezicht rechtvaardig bevonden.” Genesis 7:1 NBG51
Voor meer informatie over de 40 dagen vasten en bidden, klik hier