Geliefde, voor alle dingen wens ik, dat gij welvaart en gezond zijt, gelijk uw ziel welvaart.” 3 Johannes 1:2 SVV

We kunnen niet welvaren in God Almachtig zonder kennis.

Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is; dewijl gij de kennis verworpen hebt, heb Ik u ook verworpen, dat gij Mij het priesterambt niet zult bedienen; dewijl gij de wet uws Gods vergeten hebt, zal Ik ook uw kinderen vergeten.” Hosea 4:6 SVV

Niemand kan God geloven zonder te weten wat het Woord over God Almachtig zegt. Velen willen dat God dingen voor hen doet, maar hebben geen kennis van Zijn Woord.

Feitelijk is het zo dat wanneer nooit op school aan u is onderwezen dat 1+1=2, dan zou u nooit kunnen slagen voor uw toets. Hetzelfde geldt voor Gods Woord.

Wanneer we geen uren toewijden aan het bestuderen van Gods Woord dan stellen we onszelf open voor twijfel. Twijfel komt als resultaat van een gebrek aan kennis in Gods Woord. Daarom boeken velen, hoewel wedergeboren, geen geestelijke, materiele of gezondheidswijs vooruitgang. Met andere woorden ze welvaren niet.  

De huichelaar verderft zijn naaste door den mond; maar door wetenschap worden de rechtvaardigen bevrijd.” Spreuken 11:9 SVV

Om ons vooruit te laten gaan in alle dingen die patroon zijn aan het leven en aan goddelijkheid, moeten we tijd vrijmaken om onze Bijbels te bestuderen en te handelen naar wat het zegt.  

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik ben erachter gekomen dat U wilt dat ik in alle dingen welvarend ben. Onderwijs mij Uw Woord terwijl ik het bestudeer in Jezus Christus machtige naam. Amen.