Scroll Top

Bijbelstudieplan 2019

Voor vandaag lezen we:
Exodus 17-18
Markus 1: 1-28
Psalmen 22: 1-11

-Voedsel voor uw Overdenking Dag 46-

• Job 42: 10-12

De reden dat veel mensen geen herstel in hun leven ervaren, is omdat ze weigeren te vergeven en te bidden voor Gods genade voor degenen die hen verkeerd hebben aangedaan.

Job ervoer een ommekeer toen hij bad voor zijn vrienden die hem ten onrechte beschuldigden en hem behandelden alsof hij niets was in zijn moeilijke tijden. De brug van herstel is vergeving, wetende dat de strijd niet de onze is, maar die van God.

Jezus zei: “Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult uw naaste liefhebben en uw vijand zult gij haten. Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen, opdat gij kinderen moogt zijn van uw Vader, die in de hemelen is; want Hij laat zijn zon opgaan over bozen en goeden en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want indien gij liefhebt, die u liefhebben, wat voor loon hebt gij? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? En indien gij alleen uw broeders groet, waarin doet gij meer dan het gewone? Doen ook de heidenen niet hetzelfde? Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is.”

Dit is de tijd van herstel.
We moeten het onrecht dat mensen ons hebben aangedaan loslaten en bidden voor degenen die ons iets hebben aangedaan, wetende dat de strijd niet de onze is, maar die van God.

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en kom in actie!!!!!