Scroll Top

In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade.” Efeziërs 1:7 HSV

Wij zijn vrij gemaakt door het Bloed van Jezus Christus. Daarom heeft onze Heer Jezus ons de opdracht gegeven om erop uit te gaat en het Evangelie te preken en discipelen van Hem te maken. Met andere woorden het is door ons heen dat bevrijding en vrijheid naar de mensen komt.

Deze wereld rekent op ons. Dus als wij niets doen met hetgeen dat wij van onze Heer Jezus Christus hebben ontvangen, zullen er vele sterven en naar de hel gaan. En dat is de reden dat die grote opdracht aan ons gegeven is. Wij hebben een taak te vervullen. En God verwacht van ons als Zijn getrouwe kinderen dat wij trouw aan de taak blijven, op dezelfde manier dat Jezus trouw aan Zijn taak is gebleven voor ons door te sterven aan het kruis en de werken van satan heeft vernietigd namens ons allemaal.

Voorwaar, Ik zeg u: Alles wat u op de aarde bindt, zal in de hemel gebonden zijn; en alles wat u op de aarde ontbindt, zal in de hemel ontbonden zijn. Verder zeg Ik u dat, als twee van u op de aarde iets, wat dan ook, eenstemmig verlangen, het hun ten deel zal vallen van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden.” Mattheus 28:18-20 HSV

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij om trouw te blijven aan de taak van de grote opdracht die u mij heeft gegeven in Jezus Christus machtige Naam, Amen.