Scroll Top

En Hij heeft u, die voorheen vervreemd was en vijandig gezind, zoals bleek uit uw slechte daden, nu ook verzoend, in het lichaam van Zijn vlees, door de dood,  om u heilig en smetteloos en onberispelijk voor Zich te plaatsen, ” ‭‭Kolossenzen ‭1:21-22‬ ‭HSV

Ons verstand is vrij van duivelse invloed wanneer we leren om onszelf over te geven als instrumenten van gerechtigheid aan God. We waren ooit in de verleden tijd voordat we wedergeboren werden onder de heerschappij van de duivel maar nu zijn we niet langer meer onder zijn heerschappij. We zijn nieuwe schepsels in Christus die worden geregeerd door het verstand van Christus.

Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping:  het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.” ‭‭2 Corinthe‬ ‭5:17‬ ‭HSV‬‬

Daarom moeten we leren om ons denken te vernieuwen met Gods Woord.

En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is” Romeinen‬ ‭12:2‬ ‭HSV

We moeten geen leugens onderhouden van satan door suggesties. Daarom waarschuwt het Woord van de Heer ons om de lendenen van ons verstand te omgorden met het Woord van waarheid. We moeten ons verstand erop zetten om de Heer 100% te dienen ongeacht de omstandigheden waarmee we worden geconfronteerd.

Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus.” ‭‭1 Petrus ‭1:13‬ HSV

Niemand can echt met God wandelen en de werken van satan overwinnen zonder zijn of haar verstand erop te zetten om dat te doen met de hulp van de Heilige Geest.

Jezus Christus heeft Gods doel voor Zijn leven volbracht door Zijn verstand erop te zetten om dat te doen. Als wij de listen van satan willen overwinnen, moeten we hetzelfde doen.

Overwinning is de onze, de duivel is verslagen. Laten we ons vasthouden aan de overwinning in Christus en weerstand bieden tegen de duivel en hij (satan) zal van ons vlieden.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij door Uw Geest om u 100% te dienen terwijl ik mijn verstand er 100% opzet om dat te doen in Jezus’Naam. Amen.