Lijd verdrukkingen als een goed soldaat van Jezus Christus.” 2 Timotheüs ‭2:3‬ ‭HSV

Vervolging is onderdeel van het pakket als kind van God zijnde. De Bijbel noemt het een “kwade dag”. Geen kind van God wordt hiervan vrijgesteld. De Heilige Geest wil door apostel Paulus heen Timotheüs laten weten dat de dag van verdrukking komen gaat, maar de nadruk lag niet op de verdrukking maar op het woord volharden. Velen hebben opgegeven of hun commitment naar God teruggetrokken omdat ze niet konden volharden. Volharding is een vrucht van de Geest. Dat Woord betekent blijven bestaan of overblijven te midden van onze moeilijkheden.

Dit is een belangrijke sleutel in geestelijke oorlogsvoering. Als we leren om te volharden in verdrukking en weigeren te stoppen en vast te houden aan Gods beloften voor ons leven, dan is het enkel een kwestie van tijd dat we de duivel uitputten en dat hij van ons zal vlieden.

Daarom zegt de Bijbel:

terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof.  Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand  van de troon van God.[Ps. 110:1.]” Hebreeën‬ ‭12:2‬ HSV ‭‬‬

Onze sleutel tot volharing is ons te richten op de volbrachte werken van het kruis terwille van ons. De volbrachte werken is de vreugde die ons in het vooruitzicht is gesteld. Dus in plaats van te focussen op de moeilijkheden, wil God dat we ons richten op de de vruchten die in de moeilijkheden geproduceerd worden en Gods verlossingskracht in het proces en ons ook verheugen en de Naam van Jezus Christus vieren.

Want de Bijbel zegt:

De rechtvaardige heeft veel ellende, maar uit dat alles redt de HEERE hem.” Psalmen‬ ‭34:20‬ ‭HSV

De Heere heeft ons niet gevraagd om uit te zoeken hoe we uit de verdrukking moeten komen, maar Hij wil dat we Hem lofprijzen, danken en aanbidden omdat Hij ons bevrijding heeft beloofd.

Dus wijs, we worden geboden om ons te verblijden en God te dankzeggen voor alles in Jezus’ Naam.

Verblijd u altijd. Bid zonder ophouden. Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u.” 1 Thessalonicenzen‬ ‭5:16-18‬ ‭HSV

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor mijn bevrijding en volledig herstel in Jezus’Naam. Amen.