Scroll Top

Want het denken van het vlees is de dood, maar het denken van de Geest is leven en vrede. Immers, het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet. En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Maar u bent niet in het vlees, maar in de Geest, wanneer althans de Geest van God  in u woont. Maar als iemand de Geest van Christus niet heeft, die is niet van Hem. [Rom. 8:14.]” Romeinen ‭8:6-9‬ HSV

We kunnen niet vleselijk reageren op onze omstandigheden en een verandering in onze omstandigheden verwachten. De Bijbel zegt:

Van hen, de ongelovigen, geldt dat de god van deze eeuw  hun gedachten heeft verblind, opdat de verlichting met het Evangelie van de heerlijkheid van Christus,  Die het beeld van God is, hen niet zou bestralen.” 2 Korinthiers 4:4 HSV

Satan is onze baas wanneer het gaat om beredeneren of een vleselijke leefstijl leven. Het was vanwege zijn vleselijkheid dat jij uit de tegenwoordigheid van God werd geworpen. En hij is zo ontzettend kwaad, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft.

Daarom, verblijd u, hemelen, en u die daarin woont!  Wee hun die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe, in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. [Jes. 44:23; 49:13.]” Openbaring‬ ‭12:12‬ ‭HSV

Dus hij gebruikt zijn tijd om velen te misleiden door ervoor te zorgen dat ze vanuit het vlees handelen of reageren op onze omstandigheden.

Dus worden we geboden om het leven van de Geest te leiden of door de Geest te wandelen zodat we niet het werk an het vlees volbrengen.

Maar ik zeg:  Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen.

Daarom zegt de Bijbel in Romeinen 8:9: ” Maar u bent niet in het vlees, maar in de Geest,..”

Het vlees wordt alleen actief en levend wanneer we de dingen hier op aarde bedenken in plaats van de dingen die boven zijn waar we gezeten zijn samen met Christus gebaseerd op onze hemelse identiteit en perspectieven.

Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn,  waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, want u bent gestorven en uw leven is met Christus  verborgen in God.” Kolossenzen‬ ‭3:1-3‬ ‭HSV

Vandaag wil God dat we ons perspectief richting onze uitdagingen veranderen en leren om het op Gods manier te zien en er mee af te handelen door de dingen die boven zijn te bedenken en het ook te zien vanuit ons hemelse perspectief in Christus (dat is wie we zijn in Christus en niet hoe we onszelf zien vanuit ons eigen oogzicht.)

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. En vanuit mijn hemelse perspectief weersta en bestraf ik je satan in Jezus’Naam. Amen.