En laten wij niet moe worden goed te doen, want te zijner tijd zullen wij oogsten, als wij het niet opgeven.” Galaten ‭6:9‬ ‭HSV

Er is geen zegen voor een starter, maar er is een beloning voor de finisher. Het doel van satan is om ons aan te vallen zodat we moe worden of in ons verstand bezwijken zodat we niet deelnemen aan de oogst van alle zaden die we gezaaid hebben in gebed, door te geven om het Evangelie van Christus te ondersteunen en door het zaaien van Gods Woord in de harten van mensen. Hij, satan, wil dat we uitgeput raken om onze werken van gerechtigheid in Christus voort te zetten, zodoende verhindert hij ons om de prijs of beloning te verkrijgen. Wanneer we vermoeid raken of bezwijken ten tijde van ons gevecht of in het goede te doen is het een teken van ontmoediging, het onze geestelijke kracht verminderd of dat zijn we ongeduldig. En dit alles wordt veroorzaakt door het feit dat onze verwachting niet volgens onze tijd uitkomt. De Bijbel zegt:

Want juist dan is er toekomst, en wordt je hoop niet afgesneden” ” Spreuken ‭23:18‬ ‭HSV

De verwachting van de rechtvaardigen is blijdschap, maar de hoop van de goddelozen zal vergaan.” Spreuken‬ ‭10:28‬ ‭HSV

Zolang we op de plek van verwachting blijven en doen wat God van ons verwacht, zal God zich haasten om Zijn woord uit te voeren.

opdat u niet traag wordt, maar navolgers bent van hen die door geloof en geduld de beloften beërven.” ‭‭Hebreëen‬ ‭6:12‬ ‭HSV

Het is tijd dat we doorduwen. U kunt niet toelaten dat de vijand u vermoeid maakt of laat bezwijken.

Er is een recept voor vermoeidheid of voor het bezwijken in Gods Woord!

Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord? De eeuwige God, de HEERE, de Schepper van de einden der aarde, wordt niet moe en niet afgemat. Er is  geen doorgronding van Zijn inzicht. Hij geeft de vermoeide kracht en Hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft. Jongeren zullen moe en afgemat worden, jonge mannen zullen zeker struikelen; maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden.[Heb. 12:1-3.]” Jesaja ‭40:28-31‬ ‭HSV

Als u zich vermoeid of afgemat voelt, neem vanaf vandaag dan een aantal dagen vrij van hetgeen u mee bezig bent geweest en wacht op de Heere. Hij wil uw kracht vernieuwen. Het is beter op de Here te wachten dan dat u verliest of niet beërfd wat God voor u beloofd heeft in Zijn Woord.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor UW Woord. Help mij door Uw Geest niet vermoeid te raken. Vernieuw mijn kracht zelfs wanneer ik mijn eigen werken najaag en ervoor kies om in u te rusten in JEzus’Naam. Amen.