Daarom zegt Hij bij Zijn komst in de wereld: Slachtoffer en graanoffer hebt U niet gewild, maar U hebt voor Mij een lichaam gereedgemaakt. Brandoffers en offers voor de zonde hebben U niet behaagd. Toen zei Ik: Zie, Ik kom – in de boekrol is over Mij geschreven – om Uw wil te doen, o God. [Ps. 40:6-8.] Daarvoor had Hij gezegd: Slachtoffer en graanoffer en brandoffers en offers voor de zonde hebt U niet gewild en zij hebben U niet behaagd, hoewel zij overeenkomstig de wet worden gebracht. Daarna sprak Hij: Zie, Ik kom om Uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede daarvoor in de plaats te zetten. [Ps. 40:6-8.] Op grond van die wil zijn wij geheiligd  door het offer van het lichaam van Jezus Christus, eens en voor altijd gebracht.” Hebreeën ‭‭10:5-10‬ ‭HSV‬‬

Om voor Jezus Christus Zijn roeping te volbrengen, zette Hij, ongeacht zijn beproevingen en vervolging, Zijn verstand erop dit te doen. Zijn verstand was al gereed voor deze taak. Zelfs de bedreiging van dood kon Hem niet stoppen. Het was vanwege de wil van God dat Hij kwam om de mensheid te verlossen van de macht van satan.

Daarom, om Jezus deze opdracht te volbrengen moest Hij Zijn eigen wil als een daad van keuze overgeven en Gods wil omarmen door de kracht van de Heilige Geest.

maar Zichzelf ontledigd heeft  door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf  vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood.” ‭‭Filippenzen‬ ‭2:7-8‬ ‭HSV

Hij, Jezus, handelde nooit als zelf aangestelde, maar Hij was onder autoriteit.

Want Ik heb niet uit Mijzelf gesproken, maar de Vader, Die Mij gezonden heeft, Hijzelf heeft Mij een gebod gegeven wat Ik zeggen en wat Ik spreken moet. [Deut. 18:18, 19.]” Johannes‬ ‭12:49‬ ‭HSV

Jezus Christus functioneerde zo als een menselijk wezen om het werk van satan te vernietigen. En ook om ons als mens zijnde te leren dat we ook de volledige overwinning kunnen ervaren over de listen van satan wanneer we onze wil neerleggen en Gods wil voor ons omarmen.

Ik wil graag onze aandacht vragen voor het feit dat we de vijand niet kunnen overwinnen met onze menselijk verstand. Net zoals Jezus het verstand van God omarmde, hetgeen de wil van God is, om de vijand te verslaan, moeten wij ook ons verstand overgeven aan Christus en het verstand van Christus omarmen om in de overwinning te wandelen.

Dit is een keuze die u alleen kunt maken. Onthoud dat Christus alles wat Hij kon doen al heeft gedaan en heeft ons de macht en autoriteit over alle kracht van de vijand gegeven. Nu is het aan ons om datgene te gebruiken wat we hebben.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik omarm Uw wil voor mijn leven terwijl ik mijn wil neerleg. Ik bind de macht van de god van deze wereldse systeem en zet het verstand van Christus vrij om over elke beweging van mij te heersen en te domineren in Jezus’Naam. Amen.