De HEERE nu zei tegen Abram: Gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader, naar het land dat Ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken; en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden.”
‭‭Genesis‬ ‭12:1-3‬ ‭HSV

Toen God Abraham riep, zegende Hij hem. Dus Abrahams probleem was niet langer de zegen. Hij focuste zich meer op God te kennen dan al het andere in zijn leven.

En de HEERE zei tegen Abram, nadat Lot zich van hem afgescheiden had: Sla toch uw ogen op en kijk vanaf de plaats waar u bent, naar het noorden, het zuiden, het oosten en het westen. Want al het land dat u ziet, zal Ik voor eeuwig aan u en uw nageslacht geven. En Ik zal uw nageslacht maken als het stof van de aarde; als iemand het stof van de aarde zou kunnen tellen, dan zou ook uw nageslacht geteld kunnen worden. Sta op, ga het land door in zijn lengte en in zijn breedte, want Ik zal het u geven. En Abram zette zijn tenten op en ging bij de eiken van Mamre wonen, die bij Hebron zijn, en hij bouwde daar een altaar voor de HEERE.”
‭‭Genesis‬ ‭13:14-18‬ ‭HSV

In vers 18 bouwde Abraham een altaar om God te aanbidden. Wanneer we ernaar verlangen om God te kennen, zal Hij ons Zijn verbond van overvloed en herstel bekendmaken. We zien dat Abraham Zijn relatie met God groter maakte dan al het andere en Hij was heel rijk. Ook weigerde hij dat Zijn of alle andere activiteiten de relatie met God verving. Hij vreesde God meer dan al het andere in Zijn leven.

Vertrouwelijk gaat de HEERE om met wie Hem vrezen, Zijn verbond maakt Hij hun bekend. [John 7:17; 15:15.]”
‭‭Psalm‬en ‭25:14‬ ‭HSV

We horen niet bewogen te worden door dingen, maar door God te zoeken, zal Hij ons de instructie geven over hoe we onze erfenis in Christus in bezit nemen.

Zoek de intimiteit met God!!!

Laten we samen bidden: Hemelse Vader, dank U voor Uw Woord. Trek mij nader tot U en help mij door Uw Geest om altijd meer te verlangen naar uw aanwezigheid dan mijn benodigd eten in Jezus’Naam. Amen.