Scroll Top

Vandaag gaan we ons bekeren van de geest van trots. Deze geest zorgt ervoor dat u zelfgenoegzaam bent. En het laat u denken dat u er al bent. Trotse mensen hebben vaak een houding dat ze andere niet nodig hebben. Zij weten het namelijk beter en om hen te corrigeren is een probleem. Heeft u altijd een weerwoord als u wordt gecorrigeerd? Laat u de persoon niet eens uitpraten als diegene kritiek op u levert? Wilt u altijd gelijk hebben? Moet u altijd het laatste woord hebben? U rust niet voordat u uw punt duidelijk heeft gemaakt? B E K E E R T  U  Z I C H  V A N D A A G ! Trots zorgt ervoor dat u uit de tegenwoordigheid van God wordt geschopt! Zo liep het ook met Lucifer (satan) af!

U moet één van hart en ziel zijn. Wees niet hoogmoedig, maar doe uw best nederig te zijn. Doe niet of u de wijsheid in pacht hebt.” Romeinen 12:16 HTB

Laten we God vergeving vragen als we in ons hart trots hebben toegelaten. Laten we ons verootmoedigen vandaag want God en trots gaan niet samen!
Opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de Geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem, namelijk verlichte ogen van uw verstand, om te weten wat de hoop van Zijn roeping is, en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen, ” Efeziërs 1:17-18 HSV
Eén van de dingen die mij opvalt als voorganger is dat Christenen het moeilijk vinden om hun fout toe te geven en al helemaal hun excuses ervoor aan te bieden! Veel Christenen denken dat het klaar is als zij God om vergeving vragen echter als u iemand iets verkeerds heeft aangedaan dan moet u ook spijt betuigen aan de desbetreffende persoon door middel van een excuses! En u zegt het niet tegen die persoon omdat het moet maar omdat u berouw heeft van wat u heeft gedaan tegenover God. Als u denkt door het alleen op te biechten of toe te geven dat u er dan vanaf bent, dan heeft u het mis want God kijkt naar de motieven van uw hart.
Maar wie kan al zijn fouten kennen? Spreek mij vrij van verborgen zonden. Bescherm mij, uw dienaar, en laat hoogmoed niet over mij heersen, dan zal ik volmaakt zijn en bevrijd van grote zonde. Laten de woorden van mijn mond u behagen, de overpeinzingen van mijn hart u bekoren, Heer, mijn Rots, mijn Bevrijder.” Psalmen 19:13-15 HSV