Hij zei: Als u aandachtig luistert naar de stem van de HEERE, uw God, en doet wat juist is in Zijn ogen, als u Zijn geboden gehoorzaamt en al Zijn verordeningen in acht neemt, dan zal Ik geen enkele van de ziekten over u brengen die Ik over Egypte gebracht heb, want Ik ben de HEERE, uw Heelmeester.” Exodus‬ ‭15:26‬ ‭HSV

God is niet de auteur van ziekte of kwalen, maar Hij is diegene die leven geeft.

De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben.” Johannes‬ ‭10:10‬ ‭HSV‬‬

De duivel is de persoon verantwoordelijk voor ziekte en kwalen. Ziekte, kwalen en armoede is een vloek dat op de mens kwam toen de eerste Adam tegen Gods Woord rebelleerde en tegen God zondigde.

Jezus Christus kwam als tweede Adam om de mensheid te verlossen van deze vloek door de prijs voor de zonde met Zijn Bloed te betalen en door een nieuw liefdesgebod te vestigen.

Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt,” Galaten‬ ‭3:13‬ ‭HSV‬‬

De voorwaarde voor de mensen die onder de wet om in de zegen of goddelijk gezondheid te wandelen was het gehoorzamen van de geboden. Voor ons die nu in het nieuwe verbond onder genade leven betekent dit dat we de geboden van liefde moeten gehoorzamen en uitoefenen om de zelfde zegeningen van goddelijke gezondheid te ervaren.

Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben.” ‭‭Johannes n‭13:34‬ ‭HSV

Wanneer we in liefde wandelen volbrengen we de wet (De tien geboden).

Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld.” Romeinen‬ ‭13:8‬ ‭HSV‬‬

Velen zijn vandaag ziek omdat ze niet Gods liefde uitoefenen. De enige manier om deze liefde te ontvangen is door Jezus Christus te accepteren als Heer en Redder. Maar als u Jesus Christus al as uw Heer en Redder hebt, dan is deze liefde uitgegoten in onze harten als gelovigen in Christus door de Heilige Geest, Wie de zegen van God in ons is.

En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is.” Romeinen ‭5:5‬ ‭HSV

Als u vandaag deze manna leest en Jesus Christus nog niet als Heer en Redder heeft geaccepteerd, dan is nu het beste moment om het te doen en kies ervoor om in de liefde te wandelen en al diegenen die u iets hebben misdaan te vergeven. De zegeningen die rijk maakt en geen zwoegen aan toevoegt zullen zich manifesteren in uw leven in Jezus’Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik ben een kind van liefde en kies ervoor om in de liefde te wandelen. Ik vergeef allen die mij iets misdaan hebben en bid dat U hen ook vergeeft en hen barmhartigheid toont. Ik claim mijn zegeningen van goddelijke gezondheid, voorspoed en rijkdom in Jezus’Naam. Amen.