De HEERE nu zei tegen Abram:  Gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader, naar het land dat Ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken; en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen,  en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Toen ging Abram op weg, zoals de HEERE tot hem gesproken had, en Lot ging met hem mee. Abram was vijfenzeventig jaar oud, toen hij uit Haran vertrok.” Genesis 12:1-4 HSV

De Bijbel zegt:” Abram ging op weg, en Lot ging met hem mee.”

De naam Lot betekent toevallig in de King James Version of de verdeling van eigendom door het lot. Lot was Abrahams plan. God had Abraham niet gevraagd om Lot met zich mee te nemen. Abraham nam Lot mee met in zijn achterhoofd denkende dat hij de volgende koning of zijn erfgenaam zou zijn, gezien hij geen kind had. Lot was een afleiding van het gene God had voorbestemd, voorgedefinieerd en voorbeschikt had voor Abraham.

De meeste gelovigen wandelen niet echt in de zegen die God voor hen heeft of hen gegeven heeft vanwege hun eigen persoonlijke agenda. We kunnen niet tot God komen met ons eigen plan en van God verwachten dat Hij Zijn doel voor ons leven volbrengt. De Bijbel roept uit het plan om alle last en de zonde af te leggen.

Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo’n menigte  van getuigen omringd worden,  afleggen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij  met volharding  de wedloop lopen die voor ons ligt,” Hebreeën 12:1 HSV

Tot het moment dat we ophouden op onze eigen kunnen te vertrouwen, zullen we nooit de manifestatie van Gods zegeningen zien werken in ons leven. God heeft ons niet gered om dingen zelf uit te vinden. Hij heeft ons gered om op Hem te vertrouwen voor de manifestatie van datgene dat Hij ons beloofd heeft in Zijn Woord.

Echter, zoals de naam Lot impliceert, manifesteerde het zich in Abrahams wandel met hem en kon Abraham enkel de volledige zegeningen van God voor zijn leven zien of omarmen toen hij zijn eigen plan, Lot genaamd, losliet. Lees a.u.b. Genesis 13:5-15.

Daarom moeten we leren op de Heer te vertrouwen met heel ons hart en ervoor kiezen niet op ons eigen verstand te leunen. Dit zal de manifestatie van Gods zegeningen in ons versnellen en ervoor zorgen dat we een zegen zijn in deze wereld.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij door Uw Geest om mijn plannen los te laten opdat Uw zegeningen voor mij absolute voorrang en heerschappij over mij zal nemen en ervoor zorgt dat ik een zegen ben in Jezus Christus machtige Naam. Amen.