Scroll Top

Het woord dat van de HEERE gekomen is tot Jeremia: Luister naar de woorden van dit verbond en spreek tot de mannen van Juda en tot de inwoners van Jeruzalem, en zeg tegen hen: Zo zegt de HEERE, de God van Israël: Vervloekt is de man die niet luistert naar de woorden van dit verbond, dat Ik uw vaderen geboden heb op de dag dat Ik hen geleid heb uit het land Egypte, uit de ijzeroven: Luister naar Mijn stem en doe deze woorden, overeenkomstig alles wat Ik u gebied. Dan zult u Mij tot een volk zijn en zal Ík u tot een God zijn, opdat Ik de eed gestand doe die Ik uw vaderen gezworen heb om hun een land te geven dat overvloeit van melk en honing, zoals het heden ten dage is. Toen antwoordde ik en zei: Amen, HEERE.” ‭‭Jeremia‬ ‭11:1-5‬ ‭HSV

We zijn gezegend en niet vervloekt. De dag waarop we Jezus Christus als onze Heer en Redder ontvingen, waren we bevrijd van de gebondenheid van corruptie die zich om ons vasthield vanwege zonde.

namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. ” Romeinen‬ ‭3:23‬ ‭HSV

Daarom stierf Jezus en stond hij op uit de dood opdat allen die in Hem geloven het overvloedige leven of een leven van volle voorziening van alle dingen mogen hebben vanwege de verbondszegeningen in Christus verzegeld met het Bloed van Jezus.

Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt, opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen, en opdat wij de belofte van de Geest zouden ontvangen door het geloof.” Galaten 3:13-14 HSV

Deze zegeningen kwamen tot ons door gehoorzaamheid en de vloek werd vernietigd. Nu om de zegeningen van het nieuwe verbond in Christus te ervaren moeten we ervoor kiezen om discipelen van Christus te zijn en leven als gehoorzame kinderen in Zijn zicht.

Gehoorzaamheid zet de manifestatie van de zegeningen van het verbond in beweging en ongehoorzaamheid opent ons voor een vloek. onthoud dat we niet vervloekt zijn, maar dat we onszelf zelf eraan openstellen door ongehoorzaam te zijn en in ongeloof en angst te wandelen.

Zoals een mus wegvlucht, zoals een zwaluw wegvliegt, zo komt een vervloeking zonder reden niet aan.[Num. 23:8.]”
‭‭Spreuken  ‭26:2‬ ‭HSV

Het is om deze reden dat God tegen de kinderen van de Israelieten zei dat zij zichzelf niet moesten vervloeken door ongehoorzaamheid aangaande de condities van het verbond.

Ik roep heden de hemel en de aarde tot getuigen tegen u: het leven en de dood heb ik u voorgehouden, de zegen en de vloek! Kies dan het leven, opdat u leeft, u en uw nageslacht, door de HEERE, uw God, lief te hebben, Zijn stem te gehoorzamen en u aan Hem vast te houden – want Hij is uw leven en de verlenging van uw dagen – om te blijven in het land dat de HEERE uw vaderen, Abraham, Izak en Jakob, gezworen heeft hun te geven.” Deuteronomium‬ ‭30:19-20‬ ‭HSV‬‬

Kies deze dag wat u WILT!

“Als zij luisteren en Hem dienen, zullen zij hun dagen eindigen in het goede, en hun jaren vol lieflijkheid. ‭‭Job‬ ‭36:11‬ ‭HSV

Het draait allemaal om KEUZE!

Laten we samen bidden;

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Dank U dat u mij met alle Abrahams zegeningen zegent als nazaad van Abraham in Christus en dank U ook dat U mij zegt met de verbondszegeningen verzegeld met het Bloed van Jezus omwille van mij in JEzus’Naam. Amen.