De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus,” 2 Korinthe 10:4-5 HSV

We hoeven niet te wachten totdat we worden overspoeld met demonische gedachten. 

en geef de duivel geen plaats.” Efeziërs 4:27 HSV

De Bijbel zegt dat we geen ruimte moeten geven aan de duivel in onze gedachten. Met andere woorden, we moeten zijn gedachten niet in ons onderhouden. 

Dus de Heilige Geest vertelde door Paulus over hoe te denken in lijn met Gods Woord voor ons leven.  

Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. “ Filippenzen 4:8 HSV

Het is tijd dat we beginnen te denken zoals God Almachtig graag zou willlen dat we denken.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij om altijd in lijn met uw woord te denken in Jezus Christus machtige Naam. Amen.