De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus,” 2 Korinthe 10:4-5 HSV

Jezus Christus onze Heer begreep dat de vijand ons van binnenuit aanvalt en ervoor zorgt dat we compromis sluiten met het van God. Een goed voorbeeld hiervan is:

En Hij zei: Wat uit de mens naar buiten komt, dat verontreinigt de mens. Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen voort kwade overwegingen, alle overspel, ontucht, moord, diefstal, hebzucht, allerlei kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, lastering, hoogmoed, dwaasheid; al deze slechte dingen komen van binnenuit en verontreinigen de mens.” Markus 7:20-23 HSV

Dus wanneer we passief zijn van binnenuit in onze gedachten, worden we een prooi voor de verleidingen van satan en zijn aanvallen.

Het is tijd dat we waken over onze gedachten en weigeren dat de denkwijze van satan, die het tegengestelde is van Gods denkwijze voor ons, over ons domineert.  

De gedachten die wij toelaten in ons hart en verstand maakt ons wie we zijn.

Want zoals hij bedacht heeft bij zichzelf, zo zal hij tegen u zeggen: Eet en drink, maar zijn hart is niet bij u.” Spreuken 23:7 HSV

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij te denken in lijn met uw Woord in Jezus Christus machtige Naam. Amen.