Maar wij zien Jezus, die voor een korte tijd beneden de engelen gesteld was vanwege het lijden des doods, opdat Hij door de genade Gods voor een ieder de dood zou smaken, met heerlijkheid en eer gekroond.  Want het voegde Hem, om wie en door wie alle dingen bestaan, dat Hij, om vele zonen tot heerlijkheid te brengen, de Leidsman hunner behoudenis door lijden heen zou volmaken”.Hebreeën 2:9‭-‬10 NBG

Door de dood van Christus dat resulteerde dat Hij zijn bloed  vergoot zijn er veel zoons tot heerlijkheid gekomen.En zei hebben een nieuwe positie van kracht en autoriteit verkregen. Daarom is het nu onze verantwoordelijkheid om uit te oefenen wat ons is gegeven door het bloed van Jezus.
En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op [de] aarde. Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.” Matteüs 28:18‭-‬20 NBG51
We zijn gestuurd met kracht en autoriteit om velen te brengen van duisternis naar licht. Dit alles is omdat het bloed van Jezus Christus de prijs voor ons heeft betaald.
Laten we samen bidden:
Hemelse Vader ik dank U voor Uw woord. Dank u dat u mij kracht en authoriteit heeft gegeven om te heersen over alle machten van duisternis en om dicsipelen te maken van Christus in Jezus naam.
Amen