en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening, door het geloof in Zijn bloed. Dit was om Zijn rechtvaardigheid te bewijzen vanwege het voorbijgaan aan de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. Hij deed dit om Zijn rechtvaardigheid te bewijzen nu in deze tijd, zodat Hijzelf rechtvaardig is én rechtvaardigt degene die uit het geloof in Jezus is” Romeinen 3:24-26 HSV

Het is ons geloof in het Bloed van Jezus Christus wat ons de voortdurende overwinning en heerschappij geeft over alle duistere machten.

In Zijn dood vloeide Hij Zijn Bloed omwille van ons opdat Hij de macht van de duisternis kon vernietigen.

Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft Hij eveneens daaraan deel gehad om door de dood hem die de macht over de dood had – dat is de duivel – teniet te doen,” Hebreeën 2:14 HSV

Sta vandaag standvastig in uw geloof in het Bloed van Jezus. En stuur elke duivelse en valse beschuldiging tegen uw leven weg. Wandel recht in uw vrijheid en weiger om opnieuw onder het juk te zijn van het juk van gebondenheid van de dwaze.

Laten we samen bidden: Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Dank voor mijn vrijheid van het Bloed van Jezus. Dank U dat U mij de overwinning over alle macht van de duisternis hebt gegeven in Jezus’Naam. Amen.