Scroll Top

Want wij kennen ten dele, en wij profeteren ten dele.” 1 Korinthiërs 13:9 SV

Niemand weet alles. Eén van de redenen waarom we op de Heilige Geest moeten vertrouwen in gebed, is omdat Hij Diegene is Die de gedachtengang van God kent en Hij de Enige is die deze aan ons kan openbaren.

Want wie van de mensen weet, hetgeen des mensen is, dan de geest des mensen, die in hem is? Alzo weet ook niemand, hetgeen Gods is, dan de Geest Gods. Doch wij hebben niet ontvangen den geest der wereld, maar den Geest, Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen, die ons van God geschonken zijn.” 1 Korinthiërs 2:11-12 SV

Daarom zal het bidden in de geest u helpen om de dingen van God te weten door de Heilige Geest, Die helpt te bidden.

En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp; want wij weten niet, wat wij bidden zullen, gelijk het behoort, maar de Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.” Romeinen 8:26 SV

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, Ik dank U voor Uw Woord laat Uw wil voor mijn leven duidelijk worden terwijl ik op de Heilige Geest vertrouw in gebed in Jezus Christus machtige Naam, Amen.